фирми продукти
представяме
работа
 
Други
Постановление No253 от 7 ноември 2003 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление No80 на МС от 1998 г.
Постановление No321 от 22 декември 2003 г. за изменение и допълнение на Тарифа No14 за таксите, които се събират в МРРБ и от областните управители, одобрена с Постановление No175 на МС от 1998 г.
Постановление No38 от 24 февруари 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Постановление No41 от 26 февруари 2004 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Постановление No50 от 2 март 2004 г. за изменение и допълнение на Тарифа No14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление No175 на МС от 1998
Постановление № 95 от 4 май 2004 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г.
Процедура за придобиване, регистриране и съхранение на фонд от български, европейски, международни, чуждестранни стандарти и други документи, свързани с дейността по стандартизация в дирекция "Стандартизация" към ДАСМ
Закони и правилници
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за водите
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Закон за горите
Закон за гражданската регистрация
Закон за далекосъобщенията
Закон за допълнение на Закона за водите
Закон за държавната собственост
Закон за енергетиката и енергийната ефективност
Закон за енергийната ефективност
Закон за жилищностроителните кооперации
Закон за занаятите
Закон за защитените територии
Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Закон за кадастъра и имотния регистър
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Закон за контрол над взривните вещества,огнестрелните оръжия и боеприпасите
Закон за концесиите
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за националната стандартизация
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Закон за обществените поръчки
Закон за общинската собственост
Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за паметниците на културата и музеите
Закон за подземните богатства
Закон за пътищата
Закон за регионалното развитие
Закон за собствеността
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Закон за техническите изисквания към продуктите
Закон за устройство на територията
Наредба No 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадстъра
Наредба No3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Наредба No8 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
Наредба за изменение и допълнение на Наредба No6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти
Наредба за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване и проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаропътнически подемници и товарни платформени асансьори
Постановление No55 от 12 март 2004 г. за изменение и допълнение на Тарифа No4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление No53 на МС от 1998 г.
Постановление No56 от 12 март 2004 г. за създаване на Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за обществени поръчки
Постановление No57 от 12 март 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Правилник за прилагане на Закона за горите
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
Правилник за прилагане на Закона за концесиите
Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост
Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Процедура за гласуване на стандарти и документи, свързани с дейността по стандартизация в техническите комитети на ISO и IEC
Процедура за работа по стандартизация
Тарифа No14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Указ No440 към Закона за далекосъобщенията - Глава 11 - Изграждане и използване на далекосъобщителната инфраструктура
Устройствен правилник за областните администрации
Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра
Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища"
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Наредби
Изменение и допълнение от 29 ноември 2003 г. на Наредбата за съществените изисквания иоценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление No230 на МС от 2000 г.
Наредба No1 от 27 февруари 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра
Наредба No1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Наредба No14 от 23 юли 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Наредба No15 от 23 юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра
Наредба No19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри
Наредба No2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Наредба No24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
Наредба No4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
Наредба No4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Наредба No5 от 23 септември 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата
Наредба No55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи на железопътната инфраструктура
Наредба No6 от 22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България
Наредба No7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба No7 от 22 май 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Наредба за изменение и допълнение на Наредба No27 от 1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението
Наредба за изменение и допълнение на Наредба No35 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Сп
Наредба за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него
Наредба за реда за утвърждаване и за начина на използване и съхраняване на еталоните
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Наредба за търговете и конкурсите от 2003 г.
Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Наредба за условията и реда на за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда на тяхното разглеждане
Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Наредба № 8 от 28 декември 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
Наредба № І-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
Постановление No313 от 19 декември 2003 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление No179 на МС
Списък на действащата към 30.06.2005 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проекиране, изпълнение и контрол на строителството

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg