фирми продукти
представяме
работа
 
Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2014-2015 г.

7 октомври 2014 - 3 ноември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Угърчин, пл. "Свобода" №1, За: инж. Цветан Георгиев, Република България 5580, Угърчин, Тел.: 06931 2121, E-mail: obshtina@ugarchin.com, Факс: 06931 2014
Място/места за контакт: 5580, гр. Угърчин, пл. "Свобода" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ugarchin.com.

Адрес на профила на купувача: https://www.ugarchin.com/Read.php?id=830.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2014-2015 г."
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: община Угърчин
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка касае зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през експлоатационен сезон 2014-2015 г.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа - 69,310 км.
Прогнозна стойност без ДДС
88000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл.59, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителят се отказва от възможността да изиска гаранция за участие в процедурата. Гаранция за изпълнение на договор - при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - 2640 лева. Когато гаранцията се представя в парична сума, тя трябва да е внесена по банков път: Банка ДСК ЕАД, клон Угърчин, IBAN : BG37STSA93003390007610, BIC: STSABGSF. Банковата гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части и със срок на валидност съгласно проекта на договор, приложен към документацията за участие.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Стойноста на поръчката е в рамките на одобрените и отпуснати средства на община Угърчин от републиканския бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимния експлоатационен сезон 2014-2015 г. Разплащането се извършва съгласно сключеният договор.
ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, трябва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата от Списъка - декларация (Приложение № 10), които отговарят за извършване на услугата, а за водачите на МПС - съответната категория, изискваща се от националното законодателство. Ако участникът в процедурата е обединение долупосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. В случай, че участникът не представи горепосочените документи, възложителят сключва договор с класирания на второ място участник.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 "Документи за подбор": 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение № 1), подписан от представляващия участника; 2. Оферта за участие (Приложение № 2), подписана от представляващия участника 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3.2. Справка „Административни сведения за участника” (Приложение № 3); 3.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 4); 4. Копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият/в случай, че участникът в процедурата е обединение,което не е юридическо лице/ - ако е приложимо; 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия, а от изрично упълномощен негов представител; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Приложение № 5); 7.Декларация от участник по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване и приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 6); 8.Декларация за използване / неизползване на подизпълнители (оригинал) по образец (Приложение № 7); 9.Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 8); 10.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 14); 11.Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в Раздел ІІІ.2.3. от настоящото обявление; 12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 16; Плик №2 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката", съдържащ Техническо предложение (Приложение № 12) и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /ако е приложимо/; Плик №3 "Ценово предложение", съдържащо Приложение № 13 и приложение към него – Анализи на единичните цени за опесъчаване, което е неразделна част от Ценовото предложение. В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД) документите по т.3 се представят за всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т.3 се представят в официален превод.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък-декларация с описание на техническото оборудване и механизация, с които разполага участникът за изпълнение на услугата (Приложение № 9), придружен от документи, доказващи наличието на описаното - заверени копия на регистрационни талони на превозните средства, документи за собственост, договори за наем/лизинг на съответната техника и оборудване; б) Списък-декларация на техническите лица, отговарящи за изпълнението на услугата (Приложение № 10). В списъка се посочва образованието, професионалната квалификация и опита на лицата, които отговарят за извършване на услугата. в)Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (зимно поддържане и снегопочистване), изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 15). В списъка може да се посочи до 5 предмета на услугата. г)Участникът прилага в офертата си копие от съответните документи, с които доказва, че има на разпожение собствена или наета техническа база на територията на общината. В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), документите по.б а), б), в) и г) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документите по а), б), в), които са на чужд език, се представят в превод.
Минимални изисквания: а) Участникът следва да има на разположение специализирана техника за изпълнение на услугата както следва: 1. Снегорин с гребло или еквивалент - 4 бр.; 2. Пясъкоразпръсквач или еквивалент - 2 бр.; 3. Високопроходима машина или еквивалент - 2 бр.; б) Участникът да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката – минимум по един шофьор на товарен автомобил, механизатор или тракторист, които ще обслужват техниката по време на изпълнение на поръчката. в)През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е извършил поне една услуга с предмет, сходен на предмета на поръчката (зимно поддържане и снегопочистване) като това обстоятелство се доказва със заверени копия на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, които участникът прилага към Списъка на услугите (Приложение № 15); г)Участникът в настоящата процедура трябва да разполага със собствена или наета техническа база на територията на общината. В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), горепосочените минимални изисквания се прилагат за обединението като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.11.2014 г. Час: 17:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.11.2014 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.11.2014 г. Час: 10:00
Място

Заседателна зала на общински съвет в сградата на общинска администрация
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

1. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.ugarchin.com-"Профил на купувача". 2.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. При възникване на непредвидени обстоятелства и необходимост от повториние на услугата от същия изпълнител, Възложителя си запазва правото от прилагане на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.10.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg