фирми продукти
работа
 
Четири насоки при избор на качествено импрегниран дървен материал
Дървесината е природен материал с многостранни приложения в интериора и екстериора. Освен че притежава естествена красота, дървесината е предпочитан строителен материал поради многото си ценни качества - тя е лека, с висока плътност, може да се прилага в комбинация с други строителни материали, като заедно с тях образува стабилни и надеждни конструкции.

Основен недостатък на дървесината е нейната биологична неустойчивост - лесно може да бъде нападната и разрушена от вредители: плесени, дърворазрушаващи гъби, причиняващи гниене, дървояди, термити. Поради това много важен подход при проектирането на дървена конструкция е да се предвиди дълготрайна защита на дървения материал преди влагането му в конструкция. Това е постижимо чрез качествено импрегниране с надежден консервант и подходяща технология.

Преди да пристъпи към изпълнението на своя проект или идея, потребителят трябва да си отговори на един важен въпрос: Кое импрегниране прави дървения материал качествен и получаваме ли тази защита, която заплащаме, за да сме сигурни, че дървената ни конструкция е защитена за години напред?

Има четири основни критерия при избор на качествено импрегниран дървен материал:
 • Избор на дървесен вид
 • Влажност на дървения материал преди импрегнирането
 • Ефективност на консерванта за дървесина
 • Професионално ли е изпълнено импрегнирането, за да се гарантира дълготрайност и защита
Да разгледаме подробно всеки от четирите критерия.


1. ИЗБОР НА ДЪРВЕСЕН ВИД

Най-масово предлаганият дървен материал на нашия пазар е от иглолистна дървесина, обединен под названието "чам". Това разговорно понятие включва различни дървесни видове: бор, ела, смърч, лиственица, дугласка ела и др. Всеки от изброените дървесни видове притежава собствени характеристики, които влияят на импрегнирането, а оттам и на дълготрайността на защитата. Някои дървесни видове са по-подходящи за определени приложения и по-лесни за пропиване с консервант, други са труднопропиваеми. Затова, за да се осигури ефективна защита на различните дървесни видове от 15 до 60 години в зависимост от крайната експлоатация, за всеки отделен дървесен вид трябва да се приложи съответният режим на импрегниране, т.е. да се осигури необходимото количество пропит консервант. Това се постига единствено при импрегниране в автоклав, чрез вакуум и налягане, тъй като това е технологията, при която се задават параметри на процеса импрегниране и точно се отчита необходимото количество консервант, което е здраво фиксирано в структурата на дървесината на всеки отделен дървесен вид. Например дървесният вид смърч е труднопропиваем и за постигане на 15-годишна защита на дървена конструкция в контакт със земя е необходимо пропиване от 6 мм в зоната на беловината. Достигането на това пропиване с консервант е невъзможно при обикновено потапяне на дървения материал във вана с разтвор, независимо от продължителността на третиране. Нещо повече, технологията с потапяне не е подходяща и не осигурява продължителна защита за висок клас.
Дървесината е материал с многостранни приложения в интериора и екстериора
Попитайте Вашия доставчик от какъв дървесен вид е дървеният материал и как осигурява 6 мм пропиване на консервант в дървесина от смърч.


2. ВЛАЖНОСТ НА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ ПРЕДИ ИМПРЕГНИРАНЕТО

Колко е влажността на дървения материал преди импрегниране? - Отговорът на този въпрос е ключов критерий за осигуряване на качествено импрегниране. Масова практика е в откритите складове да се предлага прясно бичен дървен материал, който съдържа свободна влага, а тя от своя страна пречи на импрегнирането. Независимо от това, търговците на дървен материал убеждават клиентите, че ще "потопят" или "накиснат" дървения материал във вана с разтвор и така ще защитят дървесината. Това е една огромна заблуда и един голям компромис, който впоследствие ще струва още доста скъпо на потребителя, тъй като дървеният материал просто е оцветен, но не и импрегниран и защитен. Сушенето на дървен материал се предлага като отделна услуга, изискваща време и разбира се, допълнително заплащане, което лесно отказва клиентите, които приемат да платят за "оцветяване", но не и за качествено импрегниране. За гарантиране на дълготрайна защита, влажността на дървения материал преди импрегниране трябва да бъде до 28%.
Импрегниране на дървесина в автоклав
Попитайте Вашия доставчик как суши дървения материал и каква е влажността преди импрегниране. Измерва се с влагомер, с какъвто разполагат всички складове и потребителят на място може да се информира за нивото на влага в дървесината.


3. ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНСЕРВАНТИТЕ ЗА ДЪРВЕСИНА

Днес не е трудно да се открие многообразие от предлагани продукти на пазара. Как в морето от информация и реклами да се ориентираме кой продукт е ефективен и ще осигури качествено импрегниране? Най-важният атестат за качеството на консервант за дървесина е сертификат за одобрение от независима институция (не сертификат за производство от фирмата производител). Добре е потребителят да се информира от кои институции е одобрен, къде по света е познат и приложим.
Консервантите за дървесина я защитават от вредители
Основните критерии, по които трябва да се избира консервант за защита на дървен материал са:
 • Ефикасност - Дефинира се като степен на ефективност на консерванта за дървесина към плесени, гъби и дървояди. При импрегниране на дървен материал трябва да се докаже, че е постигнато необходимото количество за съответния клас на употреба (таблица 1), проникнало в дървесината, което гарантира защита от горепосочените вредители.
 • Дълготрайност - Импрегнираният дървен материал трябва да гарантира защита в години, посочена за съответния клас на употреба.
 • Добра проникваща способност - консервантът за дървесина трябва да прониква добре и равномерно в дървесната структура. Най-ефективният метод за това е принудително внедряване на разтвор в дървесината, а това е възможно само чрез вакуум налягане технология (автоклав). Потапянето във вана осигурява проникване на разтвор в най-добрия случай до 3 мм в лесно пропиваеми дървесини и то ако дървеният материал е сух (до 28%) преди потапяне.
 • Безопасност за околната среда и хората, които ще използват дървените конструкции.
 • Да не пречат на последващо боядисване и лакиране.
 • Да са икономически изгодни.
 • Да не повишават риска от пожар.
 • Да не остават мирис в импрегнираната дървесина.
Попитайте Вашия доставчик с какъв консервант импрегнира дървения материал и какъв сертификат от независима лаборатория или институция (не от фирмата производител) притежава, доказващ характеристиките му да защити дървения материал при всички експлоатационни условия, включително в контакт със земя.


4. ПРОФЕСИОНАЛНО ЛИ Е ИЗПЪЛНЕНО ИМПРЕГНИРАНЕТО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ?

Импрегнирането в автоклав е най-надеждно за постигане на защита на дървения материал за всички класове за употреба (таблица 1).
Професионално импрегниране на дървен материал в автоклав
Импрегнирането във вана е подходящо за ниските класове на употреба и осигурява по-кратка защита на дървесината в сравнение с автоклавната импрегнация.

Гаранция и увереност за професионално импрегниране на дървесина можете да получите, ако Вашият доставчик на дървен материал отговаря на следните критерии:
 • Работи със съвременни консерванти за дървесина, които са тествани, изпитани и доказани в целия свят, притежаващи необходимите сертификат за качество на консерванта и сертификат за импрегнираната дървесина.
 • Гарантира за ефективното пропиване на консерванта в дървесината чрез професионално оборудване за импрегниране и потвърждава качеството на импрегнирания от него дървен материал със сертификат, посочващ достигането на пропиване за изискуемия клас на употреба на дървената конструкция.
 • Работи със сух - камерно или атмосферно изсушен дървен материал и потвърждава необходимата влажност на дървесината преди импрегниране за постигане на максимална защита.
 • Може да организира лабораторен анализ на взети мостри от импрегнирания за Вас дървен материал, както и анализ на концентрацията на работния разтвор, с който е третирана дървесината.

ИЗБОР НА ПРОДУКТ ЗА ИМПРЕГНИРАНЕ

Следващата информация ще Ви помогне правилно да изберете за кой клас на употреба трябва да се импрегнира дървеният материал, за да отговаря на изискванията за крайната му употреба.
Избор на продукт за импрегниране на дървения материал в зависимост от употребата му
Илюстрацията показва широката гама от приложения на импрегниран дървен материал и съответните класове на употреба (описани в таблица 1).

Таблица 1

КЛАС НА УПОТРЕБА (USE CLASS)
Таблицата е базирана на Класове на употреба според стандарт БДС EN 335-1

Клас на употреба Приложение Примери Подходящ консервант за импрегниране Защита в години
1 Над земя, покрито. Постоянно сухо. Постоянно <18% влагосъдържание

Вътрешно, без риск от намокряне или кондензация

Вредители: Дървояди
Дървени покривни елементи (греди, колони, ферми), подове, вътрешна дограма, ламперии и обшивки, дървесина, влагана в горни етажи, стълби и др. Консервант за дървесина Impralit 15
Консервант за дървесина Tanalith E 60
Консервант за дървесина Tanatone 60
2 Над земя, покрито. Случаен риск от намокряне. Рядко >20% влагосъдържание

Вътрешно, с риск от намокряне или кондензация

Вредители: Гъби и дървояди
Подкеремидни летви, покривни дъски и ферми с риск от висока кондензация, плоски покриви, подови греди и панели, вградени дървени греди във външни стени. Консервант за дървесина Impralit 15
Консервант за дървесина Tanalith E 60
Консервант за дървесина Tanatone 60
3 Над земя, открито. Постоянно изложено на намокряне. Често >20% влагосъдържание

3.1 – Външно, подложено на влага, изисква се лакиране или омасляване

3.2 – Външно, подложено на влага, без лакиране

Вредители: Гъби
Външна дограма, покривни конструкции и первази, челни дъски, парапети, порти, фасадна облицовка (ламперия), дъски за ограда, палубни дъски, пейки, беседки, навеси, катерушки, дървесина за селско стопанство без контакт с почва и др. Консервант за дървесина Impralit 10-15
Консервант за дървесина Tanalith E 15-30
Консервант за дървесина Tanatone 15-30
4 А – В контакт с почва.

Дървени конструкции в постоянен контакт със земята или влага

Вредители: Гъби
Оградни колове, колове за укрепване на дървета, градински траверси, дървени лехи, подове около басейни, декинг, кашпи, декоративни огради и др. Консервант за дървесина Tanalith E 15-30
Консервант за дървесина Tanatone 15-30
В – В контакт с прясна вода.

Дървесина в непрекъснат контакт с прясна вода

Вредители: Гъби
Шлюзове Консервант за дървесина Tanalith E 15-30
Облицоване на охладителни кули Консервант за дървесина Tanalith E 15-30

Дървен материал за вътрешно строителство в клас 1 и 2 ще е подложен на по-малка опасност от вредители в сравнение с дървесина за външна употреба в контакт със земя (клас 4). Следователно изискванията за дървен материал в клас 4 са с по-високо ниво на защита. Чрез потапяне на дървен материал във вана е възможно да се покрият само клас 1, 2 и 3.1, но при строго определени изисквания за влажност на дървесината и концентрация на разтвора, с който се работи. Единствено импрегнираният под налягане (в автоклав) дървен материал може да се прилага с пълна увереност за закрити и открити конструкции – за всички класове на употреба от 1 до 4.

Винаги, когато купувате импрегниран дървен материал за крайна употреба в контакт със земя, изисквайте импрегниране за клас 4.
Клас на употреба 4
Потребителите трябва да имат предвид, че класове 3 и 4 се постигат единствено при автоклавна импрегнация и не е необходимо последващо лакиране на дървените конструкции, т.е. няма вероятност консервантът след импрегнация бързо да се "отмие" от дървесината при изложени на открито конструкции. Единствено цветът на повърхността може да започне да избледнява, но лесно се освежава с подходящ продукт с UV защита.

Импрегнираната под налягане дървесина не се нуждае от байцване и лакиране. С увереност можете да я използвате за Вашия бъдещ проект и да му се наслаждавате дълги години.
Професионално импрегниране: Ювикс Импрегнейшън ЕООД
посещения: 4178
запитване

галерия
Професионално импрегниране на дървесина
Импрегнация на дървен материал
Дълготрайна защита на дървесина с импрегнация
Импрегниране на дървесина в атоклав
Автоклавна импрегнация на дървен материал
Импрегнирани дървени покривни елементи
Импрегнирана дървесина за строителството
Ограда от импрегниран дървен материал
Ограда от импрегнирана дървесина
Покривна конструкция от импрегниран дървен материал
Декинг от импрегниран дървен материал
Импрегнирана дървена ограда
Импрегниран декинг, парапети и фасадна облицовка
Повдигнати лехи от импрегниран дървен материал
Парапети от импрегниран дървен материал

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg