фирми продукти
представяме
работа
 
Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улици на територията на Община Бургас

7 януари 2015 - 18 февруари 2015

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. "Александровска" №26, За: Боряна Балабанова; инж. Чанка Коралска, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460; 056 907204, Факс: 056 841996
Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/20559.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност

Обществени услуги
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Община Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддържане на пътища

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА
Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ремонт и поддържане, а именно: Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, а именно: 1. Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/. 2. Строителство на улици; 3. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 5. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.В предмета на поръчката не са включени дейности по ремонт и поддържане на „пътните принадлежности“: пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението. Те са предмет на други договори сключени от Община Бургас с предмет: „Монтаж, ремонт и поддържане на пътни знаци, светофарни уредби, пътна маркировка и др.елементи свързани с организацията и безопасността на движение на територията на община Бургас“. „Дейности по ремонт и поддържане на улично осветление“ и др. Пълното описание на отделните обособени позиции е подробно предствено в профила на купувача www.burgas.bg, достъпът е свободен и безплатен.
Стойност, без да се включва ДДС
60000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ
II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие по всяка от обособените позиции, а именно: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5 и ОП6 е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка и съответната обособена позиция. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура и съответната обособена позиция, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: ОБЩИНА БУРГАСIBAN - BG 89 SOMB 91303323996501,BIC – SOMBBGSFв ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас.Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 4 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по смета на ОБЩИНА БУРГАС IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Условията и сроковете за задържане и освобождане на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за възложената обществена поръчка, съгласно чл. 63 ал.1 и ал.2 ЗОП.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обектът се финансира от бюджета на Община Бургас. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след изготвяне на протокол за действително извършени видове СМР за приемане на действително извършената работа и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя копие на договор за създаване на обединението и ако в него не е посочен представляващия и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че членовете на обединението (консорциума) поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката. До изтичане срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си съгл. чл. 54 ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата (бланка за административни и други данни) (Пр.№ 2) и прил.към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи:Списък на документите, и информ. съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника, в оригинал (Прил. № 2.1.);Администр. сведения за участника (Пр. № 1) ;Представяне на участника, което включва: Информация/Документ, удостоверяваща правосубектност, а именно:посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: Участниците следва да са вписани в ЦПРС на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – втора група, минимум ІІІ-та категория. Това обстоятелство се доказва с декл. или удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декл., че чуждестранният участник притежава съответното право.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декл.в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.Декл.по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предл. първо), т. 2а (предл. първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Пр. №6). Декл. се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декл., подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 56, ал. 2 ЗОП във връзка с чл.45а, ал.2, т.1, чл. 45а, ал.3 и чл.134, ал.1 от ЗОП. Когато декл. е чуждестранен гражданин и декл.се представя на език, различен от българския, тя се представя и в превод на бълг. език. Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Удостоверение от банка; Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгл. чл.50 ал.3 от ЗОП възложителят няма право да изисква представянето на ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ ако са публикувани в публичен регъстър в РБ и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Забележка: Когато по обективни причини, участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците трябва да разполагат с финасов ресурс, в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка (Приложение № 11). Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Справка-декларация за екипа от ръководни технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 12); Справка- декларация за Технически лица /работници и служители/, отговарящи за изпълнение на поръчката (Приложение №12.1); Автобиографии на ръководните технически лица по образец (Приложение № 13) с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката; За всеки от ръководните технически лица, включен в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи Декларация за съгласие за участието му, съгласно Приложение № 13.1. от документацията за участие, подписана от същия. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство – по образец (Приложение №14). Декларация /свободен текст/, че за срока на договора, ще осигури застраховка гражданска отговорност на специализирана тежка механизация, машини и автомобили за ремонт и поддържане, както и че същата е преминала редовен годишен технически преглед. 4. Декларация /свободен текст/, с посочване на възможността за производство и/или доставка на асфалтови смеси и инертни материали, с качество, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г. Информация (свободен текст) за наличието на собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна). В случай, че участникът не разполага със собствена и/или наета асфалтова база, следва да представи декларация, че при сключяване на договор с Община Бургас ще представи договор за доставка на асфалтови смеси за периода на договора. От информацията/ декларацията следва да е видно коя точно е предожената асфалтова база / с оглед доказване спазване технологичното изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, поставено в „Техническа спецификация 2014 г .” , както и инфорция за липса на наложени санкции за нарушения на нормативната уредба свързана с изпълнение мерките за опазване на околна среда за 2014г.
Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Уч. тр. да имат опит, който се израз. в изпълн. на стр., едн. или сх. с предм. на наст. общ. п-ка, изпъл. през посл. 5 г, сч. от датата на подаване на офертата.Под сх. с предм.на поръч.се има предвид: стр. и/или реконстр. на пътища и/или улици, рем. и поддърж. на пътища и/или улици.2. За изпъл. предм. на поръч.,са необх.мин.сл. лица: Ръков. служ.:1 бр. Ръков. екип – Проф. област /квалиф./: Стр. инж.,спец.„Пътно стр.“ или „Трансп. стр.“ или „Стр.на сгр. и съоръж.“ или аналог. спец. (в случай, че образ. е прид. в др.държ.).Опит: мин. 5 г. при изпъл. на обекти в областта на стр. и/или поддърж. и/или реконстр. и/или осн. рем. и/или рехабилит. на автомаг. и/или пътища и/или улици.1 бр. пом. ръков. - Проф. област /квалиф./: Стр.инж., спец. „Пътно стр.“ или „Трансп. стр.“ или „Стр. на сгр. и съоръж.“ или „Пром. и гражд. стр.“ или проф.квалиф. стр. техник или аналог. спец. (в случай, че образ. е прид. в др. държ.).Опит: мин.3 г. при изпъл.на обекти в областта на стр. и/или поддърж. и/или реконстр.и/или осн. ремонт и/или рехаб. на автомаг. и/или пътища и/или улици.1 бр. Отг. по контр. на кач. - Проф. област /квалиф./: Ср. спец. техн. образ. и завър. обуч. по системи за управл.на качеств. – вътр. одитор по качеств. и/или отгов. по качеств.Техн. лица /работн. и служ./ за изпълн. на поръчката: Оператори на пътно-стр. техн. /пътна фреза, асфалтополагач, валяк, автокран/, с правоспособ. да упр. и контр. машината по вр. на работа; Шофьори с правоспособ. за упр. и работа с горепосочената спец. техн.3. За изпълн.на предм. на поръч., е необх. мин.по 1 бр. от сл. спец. тежка механизация, машини и автомоб. за ремонт иподдържане: Пътна фреза с ир.1000мм;Пътна фреза с шир.500мм; Автогудронатор;Асфалтополаг. машина; Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т;Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т;Пневматичен колесен валяк; Автогрейдер;Челен товарач;Автомобил – поливомияч с мотометачка;Колесен багер (комбиниран) – мин.0,5 м3;Автомобил – самосвал;Автомобил - бордови.За изпълн. на предм. на поръчката, е необх. мин. по 1 бр. от сл. малогаб. механизация за ремонт и поддържане: Моторна фугорезачка за асф. и бетонови повърхности; Моторна виброплоча;Моторна духалка;Моторен или пневматичен къртач;Моторна пръскачка за битумни емулсии;Ел. агрегат;Автомобил за сигнализация 4. За изпълн.на предм. на поръч., е необх. мин. по 1 комплект знаци за въвеждане на временна орг. и безопасност на движение (ВОБД) при изпълн. на СМР, в съотв. с изискв. на Нар. № 3/16.08. 2010 г. за временна орг. и безоп. на движ. при извър. на СМР по пътищата и улиците на МРРБ (обн.ДВ.бр.74 от 21.09. 2010 г.) – Прил. № 14: ВОБД при краткотрайни и подвижни ремонтни раб.;ВОБД при дълготрайни рем. раб. без отбиване на движ.;ВОБД при дълг.рем.раб. с отб. на движ.5. За изпъл. на предм. на поръч., е необх. мин. следн.техн. оборудв. за изпитв. и изсл., с което ще се осъществ. контр.на кач. на изпълн. видове работи: Акред. стр. лабор. за изв. на задълж. лабор. изпитв. на стр. мат. и продукти на обекта.Участ. трябва да разполагат със собств. и/или наета асф. база (моб.или стац.) или да имат дог. за дост. на асф. смеси. В случай, че се изпол.моб. база за нея трябва да бъде посочен терена, върху който ще бъде монт. базата.Предл. асф. бази следва да нямат наложени санкц.за нарушения на норм. уредба, свърз. с мерките за опазване на околна среда за 2014г. Участн. следва да имат предвид сл. техн. изискв. при дост. и полаг.на асф. смеси, пост. в „Техн. специф. 2014 г.” одобр. от изпълн. дир.на АПИ: Дост. на сместа тр. да се извър с еднаква скорост и в количества, съобр. с капац.на оборудв.за асфалтополагане и уплътняване. Тр. да се вземат вс. необх. предв. мерки за предп.на сместа от атмосф. влияния и по време на трансп. и престоя преди разтоварване (покриване).При дост. на сместа в асфалтополаг. машина, тя тр.да бъде в темп.граници ±14С от темп. на раб. рецепта. Вр. за трансп. на сместа до обекта не тр. да бъде пов.от 45 мин.Общото вр. за транспорт и полагане на асф. смес не тр. да превишава 60 мин.
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите и туристите на Бургас”; тежест: 20
Показател: Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“; тежест: 20
Показател: „Предлагана цена” ; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

93-ОП-156
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 241 - 423095 от 13.12.2014 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.02.2015 г. Час: 17:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.02.2015 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.02.2015 г. Час: 10:00
Място

Сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателната зала.
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за доспъп до сградата, в която се извръшва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното. Сроковете са съкратени на основание чл. 64 ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

Не може да участва в процедурата за възл. на общ. поръчка чужд. ФЛ. или ЮЛ, за което в държ., в която е установено, е налице някое от обст. по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП или някое от посочените в обявл. за настоящата процедура обст. по чл. 47, ал. 2 ЗОП. При предст. на офертата уч. удостоверява липсата на обст. по предх. изреч. с декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Когато законодателството на държ., в която у-ът е установен, не предвижда включв. на някое от обст., посочени по-горе в публ. безп. рег. или предоставянето им сл. и безпл. на възлож., при подписване на дог. за общ. поръчка участникът, опр. за изпълнител, е длъжен да представи:1.документи за удост. липсата на обст. по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП и на посочените в обявл. обст. по чл. 47, ал. 2 ЗОП, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съд. регистър, или 3. екв. документ на съд. или админ. орган от д-та, в която е установен.Когато в държ., в к-то участникът е установен, не се издават д-ти за посочените обст. или когато документите не включват всички обст., участникът представя декл., ако такава декл. има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декл. няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя офиц. заявление, направено пред съд. или админ. орган, нотариус или компетентен проф.или търг. орган в държавата, в която той е установен.Следва да се има предвид, че само лишаване от упражн. на професиите и дейностите, свързани със стр. и/или реконстр. на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици., съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предл. първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.Декл. за приемане на усл.в проекта на договора, изготвена в съотв. с образеца от настоящата документация, подп. от участника (Прил. № 5) в оригинал.Декл. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДР , свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Прил.№7). Декл. се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декл. се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП .Декл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо ( Прил.№ 8). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декл. се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.Декл. за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал). Когато участникът предвижда участието на подизп. при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизп. и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предвидените подизп. (Прил. № 9). Декл. за съгласие за участие като подизп.,в оригинал (Прил. №10) . Декл., че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включ. мин. цена на труда и усл. на труд (Прил. № 15).Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са посочени в документация за участие чл. 28 ал.5. ЗОП. Декл. за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец (Прил. № 16). Декл. за направен предварителен оглед на районите и за запознаване със специф. условия за изпълнение на поръчката - свободен текст /за ОП, за която се участва/. Копие на валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентни сертификати, издадени от орагани, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки осигуряване на качеството, съгл. Чл. 53 ал. 4 от ЗОП.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460, E-mail: b.balabanova@burgas.bg, Факс: 056 841996

Интернет адрес/и:

URL: www.burgas.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2015 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg