фирми продукти
представяме
работа
 
Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в Община Тетевен

30 декември 2014 - 27 януари 2015

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тетевен, пл.Сава Младенов 9, За: инж. Дочка Дачева, РБългария 5700, Тетевен, Тел.: 0678 52200, E-mail: mayortn@abv.bg, Факс: 0678 52588
Място/места за контакт: община Тетевен - деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.teteven.bg.

Адрес на профила на купувача: www.teteven.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в община Тетевен, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Глогово“ по договор № 53/3/3211122 Обособена позиция № 2: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Градежница“ по договор 53/3/3211119
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: Община Тетевен
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В предмета на поръчката се предвижда обновяване и доизграждане на площадки за спорт и рекреация в с. Глогово и с. Градежница, което включвт: СМР за ПОКРИВ - Доставка и полагане на 2 пл.хидроизолация, вторият с посипка, вкл.бит.грунд, Доставка и монтаж на топлоизолация, Направа на зидария от керамични блокчета (тухли),Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон, Направа на окачен таван влагоустойчив ,вкл.шпакловка,Вароциментова мазилка на стени, Гипсова шпакловка по стени, Боядисване с латекс по стени ,вкл.грунд, Направа на облицовка с фаянсови плочки, Полагане на хидроизолация 2 пласта , вкл.бит.грунд, Полагане на топлоизолация по подове , Полагане на изравнителна циментова замазка, Доставка и монтаж на настилка от плочи теракот, Доставка и монтаж на перваз от теракот, Доставка и направа на интегрирана топлоизолационна система, Полагане на фасадна мазилка, включително грундиране , Доставка и монтаж на вътрешни врати включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка, Доставка и монтаж на PVC фасадни прозорци, ЗЕМНИ РАБОТИ,ЕЛ.ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ, част ВиК - Водопровод от PEHD Ф90, Водопровод от PEHD Ф3Водопровод от ПП тръби, Водопровод от ПП тр. с Ал.вложка,Ел.бойлер, смесител за тоалетна мивка, Смесител за душ/вана, Тоалетна мивка, Душово корито комплект със сифон, Кл.седало комплект с ниско казанче Ревизионни шахти Ф400, Ревизионни шахти Ф1000 Събирателна шахта, Част ОВК -Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, Вентилация санитарни възли, Част паркоустройство -Доставка и засаждане на:средноразмерни иглолистни фиданки, иглолистни храсти в дупки, средноразмерни широколистни фиданки, храсти в бордюр, широколистни вечнозелени храсти, широколистни цъфтящи храсти, затревяване с амониева селитра; Вертикална планировка:- направа на тротоарна настилка, Направа бордюр, Направа настилка за паркинги, подпорни стени, Футболно игрище – изкуствена трева Част Пожаробезопасност : Прахов пожарогасител и Пожарогасител на водна основа
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45236119

Описание:
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Работи по ремонт на спортни площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1: Доставка и полагане на 2 пл.хидроизолация, вторият с посипка - 122,44 м2, Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 15см-94,75 м2, Доставка и монтаж на шапка по бордове- 42,60 м, Полагане на лек бетон за наклон - 14,21 м3, Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 5см-от вътрешната страна на бордове-27,69 м2,Направа на зидария от керамични блокчета - 27,53 м3 и 10,65 м3, Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12сm - 65,30 м2, Направа на окачен таван влагоустойчив ,вкл.шпакловка -32 м2, Направа на вароциментова мазилка по тавани -55,00 м2, гипсова шпакловка по тавани, Боядисване с латекс по окачени тавани - 87,00 м2, Вароциментова мазилка стени- 134,23 м2, (продължава в приложение Б за обособена позиция 1) Обособена позиция 2: Доставка и полагане на 2 пл.хидроизолация, вторият с посипка, топлоизолация от XPS , циментова замазка - 47,50 м2, Събаряне на стари тухлени зидове - 23,25 м2, Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12сm - 30,12 м2, Направа на окачен таван влагоустойчив шпакловка - 32 м2, вароциментова мазилка и гипсова шпакловка по тавани - 9 м2, Боядисване с латекс по окачени тавани - 9 м2, Сваляне на вароциментова мазилка - 110,28 м2, Вароциментова мазилка стени - 23,90 м2 и помещения с фаянсова облицовка-95,73 м2, Гипсова шпакловка по стени - 95,73 м2, Боядисване с латекс по стени ,вкл.грунд-103,50 м2, Направа на облицовка с фаянсови плочки-141,35 м2, Разкъртване на стари компрометирани настилки - 41м2, Доставка и монтаж на полиетиленово фолио, полагане на хидроизолация 2пласта и топлоизолация по подове -54,04 м2, Полагане на изравнителна циментова замазка и настилка от плочи теракот -41 м2, интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см -81,04 м2, фасадна мазилка, включително грундиране -83,46 м2, Доставка и монтаж на вътрешни врати включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка- 4 бр, PVC фасадни прозорци с отваряеми крила - 3,07 м2, Натоварване на строителни отпадъци на камион -50 м3, Превоз на строителни отпадъци на камион- 50м3, Изкоп - 197м3, Ръчен изкоп - 10см за -2,30 м3, Натоварване, транспортиране и депониране на строителни отпадъци, изкопи -240 м3, Уплътнен обратен насип от годен за фундиране недрениращ материал -167 м3, Площ озеленяване по дендрологичен проект -6 366,30 м2 (Тротоари -368 м2, Направа бордюр - 380,90 м, Подпорни стени- -77,10 м, Футболно игрище – изкуствена трева -4512 м2, Част Електро (Трасиране и Направа на изкоп за полагане на HDPE тр.-65 м, заземител тип „Електрод” -2 бр., Доставка и монтаж на лниеприемен прът - 1 бр., мълниеприемник - 1бр., Доставка на HDPE тр.110. - 143 м., Полагане в изкоп на HDPE тр.110.- 143 м.); Част ВиК (Направа на изкоп, обратно засипване и трамбоване -108 м3, Водопровод от PEHD Ф32-120,5 м, Възстановяване на уличната настилка-10 м2, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20х2,3-7,2 м, Водопровод от ПП тр. с Ал.вложка PN20 Ф20х2,8 - 12,4 м, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25х2,5 - 4,2 м, Водопровод от ПП тр. с Ал.вложка PN20 Ф25х3,0 - 7,1 м, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32х3,0 - 11 м, Водопровод от PE-X тръби Ф20 в шлаух - 3,8 м, Водомерна шахта по детайл- 1 бр, Водомер Ф1" за студена вода - 1 бр, Проточен бпйлер 12kW- 2 бр, Смесител за тоалетна мивка - 2 бр, Смесител за душ/вана - 4 бр, Направа на изкоп, Обратно засипване и трамбоване - 677 м3, Водосборни казанчета – 2 бр, Тоалетна мивка - 2 бр, Душово корито комплект със сифон-4 бр, Кл.седало комплект с ниско казанче –2 бр, Дренажна тръби ПЕ Ф110 - 825 м, Тръби ПЕ Ф200 канални - 126 м, Ревизионни шахти Ф400 - 6 бр, Ф1000 - 1 бр, Събирателна шахта 3/3/3м V=27m3 - 1 бр) Доставка и засаждане на:средноразмерни иглолистни фиданки-17 Бр., иглолистни храсти -70 Бр., средноразмерни широколистни фиданки -47 Бр., храсти /жив плет -161 Бр., широколистни вечнозелени храсти-213 Бр., широколистни цъфтящи храсти -293 Бр., затревяване с амониева селитра /тревно семе-1 968,90 м2
Прогнозна стойност без ДДС
708240.95 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.05.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Тетевен: ТБ „Инвестбанк” АД, клон Ловеч, офис Тетевен IBAN: BG88 IORT 8046 3310 0100 00 BIC: IORT BGSF Гаранцията за участие е в размер на: - за обособена позиция 1 – 3 400 лв. ( три хиляди и четиристотин лева) - за обособена позиция 2 - 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева) В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в община Тетевен за обособена позиция................................... Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Тетевен или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по посочената по-горе банкова сметка на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 2 /два/ месеца, след датата на приключване на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Задържането, усвояване и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Авансово плащане - в размер до 10% от стойността на договора според офертата на изпълнителя се изплаща в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура. 2. Междинни плащания - в общ размер до 70 % от стойността на договора, без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния план - график; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта; 3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинална фактура.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си - е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата се изисква Участникът да предст. следните документи: Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП :1. Представяне на участника (Приложение №2), което включва: А) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 2.при участници – обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето представляващо участниците в обединението, и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение 9); 6. декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение 11). 7. декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по (Приложение №8). Забележка: При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; Забележка: "Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – (Приложение № 10); 9. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка - по (Приложение №10А); 10. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника (Приложение 1). 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец 12 към настоящата документацията (в оригинал). 12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнител (ако е приложимо), попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец 7А към настоящата документацията (в оригинал). Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” В плик №2 следва да бъде представено Техническото предложение, ведно с Приложенията към него, изготвено по образеца от настоящата документация (образец Приложение №3) Плик №3: „Предлагана цена Ценовата оферта (в оригинал) се подготвя от участника по образец Приложение №4 от настоящата документация. Попълненената количествено – стойностна сметка се прилага като приложение към Предлаганата цена. Ценовата оферта заедно с приложенията към нея задължително се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на еднакво или сходно с предмета на поръчката строителството, изпълнено от участника през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата и: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - приложени удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности 2. Данни за техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строително – монтажните работи. Към списъка следва да бъдат посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на строителството; 3. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 4. Участникът следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката за І група, IV категория (заверено копие). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Забележка: Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документа се представя от тези членове на обединението, които според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР, съобразно категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, поне едно строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката. „Сходно с предмета на поръчката“ е строителство за изграждане и/или реконструкция, рехабилитация на сгради и съоръжения за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. В случай, че участник подава оферта за двете обособени позиции, той следва да има изпълнени строителства, покриващи изискванията общо за двете обособени позиции. 2. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти (инженерно-технически състав), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката, в което число минимум: 2.1. Ръководител обект/Технически ръководител - експерт, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - Образование: строителен инженер или строителен техник. - да имат минимум 5 г. общ стаж по специалността; - да има специфичен професионален опит – минимум 3 г. професионален стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника; 2.2. Експерт/и “Строителство” участникът да разполага с инженери или строителни техници, които да имат минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността и опит на най-малкото 1 обект, сходен с предмета на поръчката. “Обект, сходен с предмета на поръчката“ е строителство за изграждане и/или реконструкция, рехабилитация на сгради и съоръжения за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2.3. Координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 2.4. Отговорник по контрола на качеството, който: има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно; минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника. Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). 3. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, а изискуемите документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 4.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката за І група, IV категория - или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансов показател; тежест: 50
Показател: Технически показател(• Работна програма за изпълнение на поръчката - последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности - 10 т., • Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционния проект). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката - 10 т., Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора - 5 т.) ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.01.2015 г. Час: 17:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.01.2015 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.01.2015 г. Час: 11:00
Място

административната сграда на община Тетевен
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №53/3/3211119 и № 53/3/3211122
VI.3) Допълнителна информация

Възложителят в деня на публикуването на обявлението, е предоставил безплатен електронен достъп до документацията за участие в процедурата на сайта на община Тетевен, в раздел «Профил на купувача». При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията, като разходите за изпращането са за сметка на лицето, отправило искането. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се намалява с 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуването на обявлението е предоставен пълен достъп до документацията на профила на купувача.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Глогово“ по договор № 53/3/3211122
1) Кратко описание

Предметът на процедурата е СМР за ОБНОВЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ В С. ГЛОГОВО, което включва: СМР за ПОКРИВ,ЗИДАРИИ И СУХО СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, ТАВАНИ, СТЕНИ, ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ, ФАСАДИ, ЗЕМНИ РАБОТИ, МОНОЛИТНИ БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ РАБОТИ, ЕЛ.ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ, част ОВК, Вертикална планировка, паркоустройство, Пожаробезопасност
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236119, 45200000

Описание:
Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

СМР за ПОКРИВ -Доставка и полагане на 2 пл.хидроизолация, вторият с посипка, вкл.бит.грунд - 122,44 м2, Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 15см-94,75 м2, Доставка и монтаж на шапка по бордове- 42,60 м, Полагане на лек бетон за наклон - 14,21 м3, Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 5см-от вътрешната страна на бордове-27,69 м2, Измазване на бордове- вътрешна страна- 27,69 м2, Направа на зидария от керамични блокчета (тухли) с дебелина 25 см.- 27,53 м3 и 10,65 м3, Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12сm - 65,30 м2, Направа на окачен таван влагоустойчив ,вкл.шпакловка -32 м2 Направа на вароциментова мазилка по тавани -55,00 м2, гипсова шпакловка по тавани-55,00 м2, Боядисване с латекс по окачени тавани ,вкл.грунд- 87,00 м2, Вароциментова мазилка стени - 134,23 м2, Вароциментова мазилка стени в помещения с фаянсова облицовка - 44,07 м2, Гипсова шпакловка по стени- 134,23 м2, Боядисване с латекс по стени ,вкл.грунд-168,03 м2, Направа на облицовка с фаянсови плочки-159,46 м2, Полагане на хидроизолация 2пласта , вкл.бит.грунд - 107,66 м2, Полагане на топлоизолация по подове -107,66 м2, Полагане на изравнителна циментова замазка - 71,00 м2, Доставка и монтаж на настилка от плочи теракот - 71,00 м2, Доставка и монтаж на перваз от теракот, височина 10см - 53,94 м, Доставка и направа на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см.-59,14 м2, Полагане на фасадна мазилка, включително грундиране - 69,10 м2 Обръщане с топлоизолация страници на отвори - 49,80 м, Доставка и монтаж на вътрешни врати включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка - 7 бр, Доставка и монтаж на PVC фасадни прозорци - 9,56 м2 Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази - 7,65 м, Изкоп- 912 м3, Ръчен изкоп - 10см за - 32,40 м3, Натоварване, транспортиране и депониране на строителни отпадъци, изкопи - 1134,00 м3, Уплътнен обратен насип от годен за фундиране недрениращ материал -808,00 м3, трасиране на изкоп за полагане на HDPE тр.-199 м, Направа на изкоп за полагане на HDPE - 68 м, Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. 20/1,5м от неръждаема стомана -8 бр., мълниеприемен прът Н=2м. -1 бр., осветителни тела – 36 бр, Доставка на HDPE тр.50. -96 м., Доставка на HDPE тр.110. - 392 м., Доставка и монтаж по схема на ел. табло Тиг. - 1 бр, Доставка на кабел САВТ5х50мм. -122 м., Доставка и полагане на трудногорима PVC тр.23.- 313 м., Доставка и полагане на трудногорима PVC тр.36. - 14 м., Направа на изкоп, Обратно засипване и трамбоване -35 м3, Водопровод от PEHD Ф90-1,5 м, Водопровод от PEHD Ф32-8,0 м, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20х2,3 - 7,5 м, Водопровод от ПП тр. с Ал.вложка PN20 Ф20х2,8 - 6,2 м, Ел.бойлер 400л 9kW, смесител за тоалетна мивка -4 бр, Смесител за душ/вана - 4 бр Тоалетна мивка - 4 бр, Душово корито комплект със сифон-4 бр, Кл.седало комплект с ниско казанче – моноблок -2 бр, ревизионни шахти Ф400 - 4 бр, Ревизионни шахти Ф1000 - 1 бр, Събирателна шахта 2.2/2.2/3м V=14,5m3 -1 бр Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип-Nел=600W с електронен термостат, кръгъл центробежен вентилатор за канален монтаж 160 – 2 бр, сплит климатизатор,с вътрешно тяло за висок стенен монтаж - 3 бр. Доставка и засаждане на:- средноразмерни иглолистни фиданки - 17 Бр.- иглолистни храсти в дупки - 35 Бр. - средноразмерни широколистни фиданки - 33 Бр.- храсти в бордюр - 255 Бр.- широколистни вечнозелени храсти - 191 Бр.- широколистни цъфтящи храсти -195 Бр.-Затревяване с амониева селитра /тревно семе-1 272 м2 Вертикална планировка:Площ озеленяване по дендрологичен проект - 4080 м2, направа на тротоарна настилка - 620 м2, бордюр – 304 м, настилка за паркинги -221 м2, Подпорни стени-44,50 м, Футболно игрище – изкуствена трева (пълнеж 4 см) – 5.5 см -1795м2, Прахов пожарогасител 6 кг. АВС.и Пожарогасител на водна основа за пожари клас В 9 л.
Прогнозна стойност, без ДДС
350816.64 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2015 г.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Градежница“ по договор 53/3/3211119
1) Кратко описание

ОБНОВЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ В С. ГРАДЕЖНИЦА, , което включва:СМР за ПОКРИВ,ЗИДАРИИ И СУХО СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, ТАВАНИ, СТЕНИ, ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ, ФАСАДИ, ЗЕМНИ РАБОТИ, МОНОЛИТНИ БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ РАБОТИ, ЕЛ.ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ, част ОВК, Вертикална планировка, паркоустройство, Пожаробезопасност
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45236119

Описание:
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Работи по ремонт на спортни площадки

3) Количество или обем

Доставка и полагане на 2 пл.хидроизолация, вторият с посипка, вкл.бит.грунд, топлоизолация от XPS 15см и армирана циментова замазка - 47,50 м2, Събаряне на стари тухлени зидове - 23,25 м2, Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12сm - 30,12 м2, Направа на окачен таван влагоустойчив шпакловка - 32 м2, вароциментова мазилка и гипсова шпакловка по тавани - 9 м2, Боядисване с латекс по окачени тавани - 9 м2, Сваляне на компрометирана вароциментова мазилка - 110,28 м2, Вароциментова мазилка стени - 23,90 м2 и помещения с фаянсова облицовка-95,73 м2, Гипсова шпакловка по стени - 95,73 м2, Боядисване с латекс по стени ,вкл.грунд-103,50 м2, Направа на облицовка с фаянсови плочки-141,35 м2, Разкъртване на стари компрометирани настилки - 41м2, Доставка и монтаж на полиетиленово фолио, полагане на хидроизолация 2пласта и топлоизолация по подове -54,04 м2, Полагане на изравнителна циментова замазка и настилка от плочи теракот -41 м2, интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см -81,04 м2, фасадна мазилка, включително грундиране -83,46 м2, Доставка и монтаж на вътрешни врати включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка- 4 бр, PVC фасадни прозорци с отваряеми крила - 3,07 м2, Натоварване на строителни отпадъци на камион -50 м3, Превоз на строителни отпадъци на камион- 50м3, Изкоп - 197м3, Ръчен изкоп - 10см за -2,30 м3, Натоварване, транспортиране и депониране на строителни отпадъци, изкопи -240 м3, Уплътнен обратен насип от годен за фундиране недрениращ материал -167 м3 Площ озеленяване по дендрологичен проект -6 366,30 м2 (Тротоари -368 м2, Направа бордюр - 380,90 м, Подпорни стени- -77,10 м, Футболно игрище – изкуствена трева -4512 м2 Част Електро (Трасиране и Направа на изкоп за полагане на HDPE тр.-65 м, Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” -2 бр., Доставка и монтаж на мълниеприемен прът - 1 бр., мълниеприемник - 1бр., Доставка на HDPE тр.110. - 143 м., Полагане в изкоп на HDPE тр.110.- 143 м.); Част ВиК (Направа на изкоп, обратно засипване и трамбоване -108 м3, Водопровод от PEHD Ф32-120,5 м, Възстановяване на уличната настилка-10 м2, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20х2,3-7,2 м, Водопровод от ПП тр. с Ал.вложка PN20 Ф20х2,8 - 12,4 м, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25х2,5 - 4,2 м, Водопровод от ПП тр. с Ал.вложка PN20 Ф25х3,0 - 7,1 м, Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32х3,0 - 11 м, Водопровод от PE-X тръби Ф20 в шлаух - 3,8 м, Водомерна шахта по детайл - 1 бр, Водомер Ф1" за студена вода - 1 бр, Проточен бпйлер 12kW- 2 бр, Смесител за тоалетна мивка - 2 бр, Смесител за душ/вана - 4 бр, Направа на изкоп, Обратно засипване и трамбоване - 677 м3, Водосборни казанчета – 2 бр, Тоалетна мивка - 2 бр, Душово корито комплект със сифон-4 бр, Кл.седало комплект с ниско казанче –2 бр, Дренажна тръби ПЕ Ф110 - 825 м, Тръби ПЕ Ф200 канални (събиратели) - 126 м, Ревизионни шахти Ф400 - 6 бр, Ф1000 - 1 бр, Събирателна шахта 3/3/3м V=27m3 - 1 бр) Доставка и засаждане на: -средноразмерни иглолистни фиданки-17 Бр., иглолистни храсти -70 Бр., средноразмерни широколистни фиданки -47 Бр., храсти /жив плет -161 Бр., широколистни вечнозелени храсти-213 Бр., широколистни цъфтящи храсти -293 Бр., затревяване с амониева селитра /тревно семе-1 968,90 м2, Прахов пожарогасител 6 кг. АВС и пожарогасител на водна основа за пожари клас В 9 л.
Прогнозна стойност, без ДДС
357424.31 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2015 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg