фирми продукти
представяме
работа
 
Изграждане на зони за отдих и спортна площадка в Община Казанлък по две обособени позиции

18 декември 2014 - 19 януари 2015

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Казанлък, област Стара Загора, Община Казанлък, град Казанлък, бул."Розова долина" № 6, За: инж. Перуника Христова, РБългария 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98238; 0887 720019, E-mail: krasiv@kazanlak.bg, Факс: 0431 98266
Място/места за контакт: Община Казанлък

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kazanlak.bg.

Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на зони за отдих и спортна площадка в Община Казанлък по две обособени позиции
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: град Казанлък
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изграждане на зони за отдих и спортна площадка в Община Казанлък по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Зона за отдих на ул. „П.Д.Петков“ в кв. 38, УПИ I–за озеленяване и Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ Х; Подобект 1: Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. 38, УПИ I-за озеленяване; Подобект 2: Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ X Обособена позиция 2: Спортна площадка в кв. 450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център в гр. Казанлък
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45113000, 45112500, 45112711, 45233222, 45233252, 45233262, 45236210, 45236250, 45236290, 45311100, 45316110, 45332300, 45453100

Описание:
Работи по оформяне на строителната площадка
Земни работи
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове
Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения
Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Строителни работи по възстановяване

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

А. За обособена позиция 1: “Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. 38, УПИ I-за озеленяване и зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ X“:Подобект 1: Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. 38, УПИ I-за озеленяване:Основните строителни работи, предвидени за извършване по Подобект 1 включват:Архитектурно–строителни работи: обновяване на тротоара, изграждане на ограда с височина 1 м, детска площадка, със съоръжения, като се покрива с ударопоглъщаща каучукува настилка;нови алеи от вибропресовани бетонови блокчета/цветни/;монтиране на нови пейки и кошчета за смет;Озеленяване:запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност, структурира се нов нисък и среден план, живият плет се допълва, детската площадка се оформя със сезонни цветя, затревяване, почистване;ВиК:ново водопроводно отклонение от съществуащ уличен водопровод, нова водомерна щахта, нова система за автоматизирано поливане, улавянето на формираните по алеите води се осъществява с дъждооттоци и площадкова канализация;Осветление:ново парково осветление с паркови осветителни тела със светоизточници ”LED” и съответната кабелна мрежа, ново парковоразпределително табло за командване на парковото осветление; камери за видеонаблюдение;Подобект 2: Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ X: Основните работи,предвидени за извършване по Подобект 2, включват:Архитектурно–строителни работи:изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол, оградено с метална мрежа с PVC покритие с височина 4 м, площадката се изпълнява с вулканизирана каучукова настилка;обособяване на фитнес зона на открито;изграждане на детска площадка,оградена с тревна и храстова растителност и ограда с височина 1 м, оборудвана със съоръжения, пешеходни алеи се насипват с трамбован трошен камък и с вибропресовани бетонови блокчета /цветни/, обновяват се тротоарите;нови пейки и кошчета за смет,Озеленяване:запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност, сепарират се зоните за игра и спорт и се изолират от уличното движение с новопроектирана декоративна растителност, почвопокривни храсти и храстова растителност, декоративни треви и пирении, дървестна растителност, широколистна дървестна растителност по тротоар, затревяване;ВиК:улавянето на повърхностните води се осъществява с дъждооттоци и площадкова канализация;Осветление:за спортното игрище се монтират улични осветителни тела на стълбове с височина 7 м, за другите две площадки се монтират осветителни тела със светоизточници ”LED” и съответната кабелна мрежа,камери за видеонаблюдение.;Б. За обособена позиция 2: „Спортна площадка в кв. 450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център в гр. Казанлък“:Основните работи, предвидени за извършване по обособена позиция 2, включват:Архитектурно–строителни работи:спортна площадка за скейтбординг и спортно катерене, с настилка от шлайфан бетон, рампи за скейт борд, хоризонтални площадки от стоманобетон; стени за катерене;зоната за отдих и зрители се оформя с бетонови скамейки; паркинг за 11 автомобили;Озеленяване:запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност, сепарират се зоните за отдих и спорт и се изолират от уличното движение с новопроектирана декоративна растителност, почвопокривни храсти и храстова растителност, декоративни треви и пирении, дървестна растителност, затревяване, сезонни цветя, жив плет, затревяване на паркинг елементи;ВиК: улавянето на повърхностните води се осъществява с дъждооттоци и площадкова канализация;Осветление:за скейт парка-осветителни тела със светоизточници ”LED“, паркови осветителна тела със светоизточници–енергоикономични луминисцентни лампи, осветителни тела, вградени в настилките- кръгъл корпус с предпазно бронирано стъкло със светоизточник ”LED”, за площадката за катерене се-прожектори със светоизточници ”LED”, паркови осветителна тела със светоизточници–енергоикономични луминисцентни лампи и съответната кабелна мрежа, ново парковоразпределително табло за командване на парковото осветление,камери за видеонаб
Прогнозна стойност без ДДС
680094.6 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.10.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена /учредена гаранция в процедурата в размер на: за обособена позиция №1 - 3800 лв., а за обособена позиция №2 - 2900 лв. Гаранцията за участие може да се представи под формата на бнакова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Казанлък: IBAN:BG18SOMB91303321727300; BIC:SOMBBGSF; Банка: “Общинска банка“ АД. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да представи банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът е обединение и представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. Гаранцията за участие в процедурата се задъжа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно по сумата по гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Казанлък: IBAN: BG18SOMB91303321727300; BIC: SOMBBGSF; Банка: „Общинска банка” АД;Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере да представи банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменяема, издадена от банка в полза на Община Казанлък със срок на валидност 30 дни след датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. При внасяне на гаранцията, в платежното задължително се посочва процедурата, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинила преди сключването на договора за възлагане на поръчката. Гаранцитяа за изпълнение се освобождава или задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката.Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане за обезпечение на пълния размер на аванса, в размер на 20% от стойността на договора. Представя се под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранцията трябва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност до до 30 (тридесет) календарни дни след датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.Условията и начина на усвояване на авансовото плащане и банковата гаранция са регламентирани в договора. Авансовото плащане следва да бъде възстановено чрез процентни приспадания в Сертификатите за плащане. Авансово плащане ще се възстановява чрез удръжки от всички последващи плащания в размер на същия процент, какъвто е процентътт на авансовото плащане, посочен в договора. Участникът, избран за изпълнител, ще има право да намалява размера на гаранцията за авансово плащане след всяко междинно плащане, до размера на реално наличния в него аванс. Гаранцията за задържани суми - изискуема при изплащане на задържаните пари е в размера на 100 % от задържаните суми, които представляват 5 % от Сертификата за плащане. Представя се под формата на банкова гаранция. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна и неотменима и със срок на валидност до 10 работни дни след изтичане на една година от подписване на Акт, обр. 15. Условията и начина за плащане на задържаните пари са регламентирани в договора и са както следва: 100 % от задържаните суми се изплащат след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и издаване в полза на възложителя на банкова гаранция за задържани суми.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата обществена поръчка ще бъде осигурено в рамките на проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, референтен № BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”. Договор по настоящата процедура ще бъде сключен само при осигурено финансиране. Плащането на възнаграждение към изпълнителя е регламентирано в договора, както следва: -Авансово плащане - еднократна сума в размер на 20% от цената за изпълнение на договора, платима в срок от 30 дни от датата на подписване на договора и срещу представена банкова гаранция за авансово плащане и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислен ДДС. -междинни плащания, съгласно договора - 60 % от цената за изпълнение на договора за реално извършени и актувани строително-монтажни работи, платими в срок от 10 дни от одобрението от страна на Възложителя на съответната фактура за междинно плащане и документите, изискуеми от договора; Всяко междинно плащане трябва да е по-малко или равно на 5% от цената за изпълнение на договора (без отчитане приспадащата се часто от авансовото плащане) -окончателно плащане - 20 % от цената за изпълнение на договора, платими в срок от 10 дни от одобрението от страна на Възложителя на сертификата за окончателно завършване, фактурата за окончателно плащане и документите, изискуеми от договора.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай,че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединието/консорциума сключват споразумение с ноатриална заверка на подписите и съдържанието, в което задължително се посочва представляващията. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1) Всички членове на обединетието/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 2) представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; 3) членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; 4) всички членове са длъжни да останат в него за период не по-кратък от една година след подписване на Акт, обр. 15;споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществена поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процудерата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата. Когато в споразумението за създаване на обединението/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединението/консорциум, Комисията, назначена от Възложителя за провеждане на процедурата, ги изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, като непредставянето е основание за отстраняване от процедурата. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
ІІІ.1.4) Други особени условия

Избраният изпълнител трябва да наеме за времето на изпълнението на строителинте и монтажните работи - за обособена позиция №1 - 4 безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Казанлък; - за обособена позиция №2 - 4 безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Казанлък;
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор":1) Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират;2) Представяне на участника, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, ако такива се изискват от възложителя;3) При участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4) Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посоени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 6) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;8) Декларация за приемане условията в проекта на договор; 9) Декларация, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;10) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо);11) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. 11) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника;12) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението, условията на откритата процедура и с инвестиционния проект;13) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. Органи от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, където се предоставя услугата : При определяне на цената, предлагана от Участника в процедурата, същият може да получи информация относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, където се предоставя услугата,както следва : 1) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намират на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно в http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика“; Текстът продължава в поле VI.3 Допълниелна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците представят копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност /като обекти/ от застрахователните полици трябва да съответства на предмета на настоящата обществена поръчка, като участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.Когато по обективни причини, участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който Възложителя приеме за подходящ. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.
Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката по съответната обособена позиция, както следва: - за обособена позиция №1 – четвърта група, четвърта категория - за обособена позиция №2 - първа група, четвърта категория която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Участникът представя копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентни документи за чуждестранните лица за съответната категория, относима към обособената позиция, за която кандидатства. Ако в страната, в която е установен участника не се предвижда издаването на документ, същия доказва съответствието си с настоящото изискване посредством декларация. 3. Участникът представя копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008 или еквивалентни. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 4. Участникът представя декларация –списък на експертите, Автобиография с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експерта, както и Декларация за разположение на експерт.
Минимални изисквания: 1. Строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Под „сходен предмет“ с предмета на настоящата поръчка се разбира, както следва: - за Обособена позиция №1 – дейности по полагане декоративни бетонови настилки и озеленяване и изграждане на детски площадки - за Обособена позиция №2 – дейности по полагане на шлайфан бетон и изграждане на спротни площадки и озеленяване 2.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, по обособени позиции, както следва: - за обособена позиция №1 – четвърта група, четвърта категория - за обособена позиция №2 - първа група, четвърта категория В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който ще е пряко ангажиран със строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството. 3.Участникътследва да има въведена интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда с обхват строително-монтажни работи на обществени обекти, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентна; В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума,съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите съобразно вида и дела на участието им. 4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на всяка една от обособените позиции, както следва: 4.1 Технически ръководител: a. Със завършено висше образование, степен "Магистър", с квалификация строителен инженер, със специалност ПГС, пътно строителство или еквивалентна специалност или със завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение, с придобита професионална квалификация в областта "архитектура и строителство" или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; b. най-малко 5 години стаж по специалността, от които 3 години като технически ръководител. 4.2 Инженер – геодезия a. Със завършено висше образование, степен „Магистър“ с квалификация строителен инженер, със специалност „Геодезия” или еквивалентна; b. най-малко 5 години стаж по специалността. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за реакция при съобщаване на дефекти - П1; тежест: 5
Показател: Срок за изпълнение - П2; тежест: 20
Показател: Техническо предложение - организация и изпълнение на строителните работи, технологична последователност на строителните процеси - П3; тежест: 50
Показател: Ценово предложение - П4; тежест: 25

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.01.2015 г. Час: 17:30
Платими документи

ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията по настоящата процедура се предоставя безплатно на желаещите да се запознаят с нея чрез публикуването й в профила на купувача на Община Казанлък на адрес – www.kazanlak.bg. В случай, че лицата желаят да получат на хартиен носител екземпляр от документацията, то същата може да им бъде изпратена по куриер за тяхна сметка, като в този случай те дължат заплащането и на документацията. Цената на документацията в този случай е 12 лв. ( дванадесет лева) с ДДС и е посочена в обявлението, като сумата може да бъде заплатена в касата на община Казанлък -гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №: 6, Център за информация и услуги на граждани – гише № 5 или по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG07SOMB91308421727344; BIC: SOMBBGSF; БАНКА: Общинска банка АД,; Код на вид плащане:447000. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.01.2015 г. Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.01.2015 г. Час: 11:00
Място

Зала №6 в Срадата на общинска администрация Казанлък, находяща се на бул. "Розова долина" №6 в гр. Казанлък
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на настоящата обществена поръчка ще бъде осигурено в рамките на проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, референтен № BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”. Договор по настоящата процедура ще бъде сключен само при осигурено финансиране.
VI.3) Допълнителна информация

1.Продължение на информация от поле III.2.1.) 2) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“;3) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, които се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно в http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm в рубриката „Закони“. Съдържание на Плик №2: Предложение за изпълнение на поръчката. Съдържание на Плик №3: Ценово предложение. Когато участникът е чуждестранно физическото или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, съгласно изискванията на ЗОП. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Възложителят ще отстрани участник в настоящата процедура: - при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, букви от «а» до «д», ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП; - чиято ценова оферта надхвърля посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката /максимално предвидения финансов ресурс/ по съответната обособена позиция; - чийто предложен срок за изпълнение на поръчката надвишава максималния допустим срок за изпълнението на същата и/или ако е предложен в различна мерна единица от дни, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление; - чийто предложен срок на валидност на офертата е по-кратък от 180 дни и участникът откаже да го удължи или ако представи оферта с изискания срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи; - при наличие на всяка една от хипотезите в случай на подадена оферта от свързани лица; - в случай, че е представил оферта, която съдържа техническо предложение, неотговарящо на изискванията на Възложителя. 2. Информация относно намаляване на сроковете: Настоящата открита процедура се провежда в изпълнение на Решение №2697/18.12.2014 г. за откриване на процедура по обществена поръчка на Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък и на основание чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Сроковете са изчислени с намаление на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП - изпращане на обявлението по електронен път и предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на публикуване на обявлението в електронен вид и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. 3. При възникване на Допълнителни работи Възложителят си запазва правото за изпълнение на тези работи да сключи Договор за допълнително строителство с изпълнителя по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, когато тези работи не пречат на норъмалния ход на изпълнението.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на общетвената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалавен подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепрятства достъпът или участието в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок, съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП. Жалбата се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Зона за отдих на ул. „П.Д.Петков“ в кв. 38, УПИ I–за озеленяване и Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ Х
1) Кратко описание

Подобект 1: Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. 38, УПИ I-за озеленяване; Подобект 2: Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ X
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45113000, 45112500, 45112711, 45233262, 45236210, 45236250, 45236290, 45453100

Описание:
Работи по оформяне на строителната площадка
Земни работи
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове
Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения
Строителни работи по възстановяване

3) Количество или обем

Подобект 1: Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. 38, УПИ I-за озеленяване:Основните строителни работи, предвидени за извършване по Подобект 1 включват:Архитектурно–строителни работи: обновяване на тротоара, изграждане на ограда с височина 1 м, детска площадка, със съоръжения, като се покрива с ударопоглъщаща каучукува настилка;нови алеи от вибропресовани бетонови блокчета/цветни/;монтиране на нови пейки и кошчета за смет;Озеленяване:запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност, структурира се нов нисък и среден план, живият плет се допълва, детската площадка се оформя със сезонни цветя, затревяване, почистване;ВиК:ново водопроводно отклонение от съществуащ уличен водопровод, нова водомерна щахта, нова система за автоматизирано поливане, улавянето на формираните по алеите води се осъществява с дъждооттоци и площадкова канализация;Осветление:ново парково осветление с паркови осветителни тела със светоизточници ”LED” и съответната кабелна мрежа, ново парковоразпределително табло за командване на парковото осветление; камери за видеонаблюдение;Подобект 2: Зона за отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. 35, УПИ X: Основните работи,предвидени за извършване по Подобект 2, включват:Архитектурно–строителни работи:изграждане на мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол, оградено с метална мрежа с PVC покритие с височина 4 м, площадката се изпълнява с вулканизирана каучукова настилка;обособяване на фитнес зона на открито;изграждане на детска площадка,оградена с тревна и храстова растителност и ограда с височина 1 м, оборудвана със съоръжения, пешеходни алеи се насипват с трамбован трошен камък и с вибропресовани бетонови блокчета /цветни/, обновяват се тротоарите;нови пейки и кошчета за смет,Озеленяване:запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност, сепарират се зоните за игра и спорт и се изолират от уличното движение с новопроектирана декоративна растителност, почвопокривни храсти и храстова растителност, декоративни треви и пирении, дървестна растителност, широколистна дървестна растителност по тротоар, затревяване;ВиК:улавянето на повърхностните води се осъществява с дъждооттоци и площадкова канализация;Осветление:за спортното игрище се монтират улични осветителни тела на стълбове с височина 7 м, за другите две площадки се монтират осветителни тела със светоизточници ”LED” и съответната кабелна мрежа,камери за видеонаблюдение.
Прогнозна стойност, без ДДС
388127.02 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Спортна площадка в кв. 450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център в гр. Казанлък,
1) Кратко описание

Спортна площадка в кв. 450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център в гр. Казанлък
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45113000, 45112500, 45112711, 45233262, 45236210, 45236250, 45236290, 45453100

Описание:
Работи по оформяне на строителната площадка
Земни работи
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове
Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения
Строителни работи по възстановяване

3) Количество или обем

Основните работи, предвидени за извършване по обособена позиция 2, включват:Архитектурно–строителни работи:спортна площадка за скейтбординг и спортно катерене, с настилка от шлайфан бетон, рампи за скейт борд, хоризонтални площадки от стоманобетон; стени за катерене;зоната за отдих и зрители се оформя с бетонови скамейки; паркинг за 11 автомобили;Озеленяване:запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност, сепарират се зоните за отдих и спорт и се изолират от уличното движение с новопроектирана декоративна растителност, почвопокривни храсти и храстова растителност, декоративни треви и пирении, дървестна растителност, затревяване, сезонни цветя, жив плет, затревяване на паркинг елементи;ВиК: улавянето на повърхностните води се осъществява с дъждооттоци и площадкова канализация;Осветление:за скейт парка-осветителни тела със светоизточници ”LED“, паркови осветителна тела със светоизточници–енергоикономични луминисцентни лампи, осветителни тела, вградени в настилките- кръгъл корпус с предпазно бронирано стъкло със светоизточник ”LED”, за площадката за катерене се-прожектори със светоизточници ”LED”, паркови осветителна тела със светоизточници–енергоикономични луминисцентни лампи и съответната кабелна мрежа, ново парковоразпределително табло за командване на парковото осветление,камери за видеонаблюдение.
Прогнозна стойност, без ДДС
291967.58 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg