фирми продукти
представяме
работа
 
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград

11 ноември 2014 - 9 декември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велинград, бул."Хан Аспарух" №35, За: инж. Петър Кондев, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 52115, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341
Място/места за контакт: Община Велинград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.m.velingrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.m.velingrad.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”; Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”; Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: общинска пътна мрежа общ Велинград
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

«Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”; Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”; Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е: 137 400 лв. с ДДС., като 100 200лв. с ДДС за общинска пътна мрежа, осигурени от Държавния бюджет и 37 200лв. с ДДС за почистване на населените места включваща следните прогнозни стойности с ДДС по обособени позиции: Позиция № 1" Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.” – дължината на общинската пътна мрежа е 37,7км. за тях се полагат 25 184 лв., за населените места са предвидени 10 486лв. или общо – 35 670 лв. с ДДС; Позиция № 2: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”- дължината на общинската пътна мрежа е 57км. за тях се полагат 38 076 лв., за населените места са предвидени 19 008лв. или общо – 57 084 лв. с ДДС; Позиция № 3" Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.” – дължината на общинската пътна мрежа е 54,7км. за тях се полагат 36 540 лв., за населените места са предвидени 8 108лв. или общо – 44 648 лв. с ДДС;
Прогнозна стойност без ДДС
114500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.01.2015 г.
Завършване

31.12.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й 1.1. Гаранцията за участие е в размер на: - за обособена позиция № 1 - 190 /сто и деветдесет/ лева; - за обособена позиция № 2 - 280 /двеста и осемдесет/ лева; - за обособена позиция № 3 - 220 /двеста и двадесет / лева; 1.2. Гаранцията за участие може да се представи в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път; - банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на офертите (съгласно Образец № 9). 1.4. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, внесена по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Велинград: Банка: “Райфайзен банк” - клон Велинград; IBAN: BG 65RZBB 91553320010530; BIC: RZBBBGSF. 1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и участникът, за когото се представя гаранцията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на поръчката. 2.2. Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път; - банкова гаранция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 2.3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, внесена по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Велинград: Банка: “Райфайзен банк” - клон Велинград; IBAN: BG 65RZBB 91553320010530; BIC: RZBBBGSF. 2.4. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото подписване. 2.5. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва поръчката, във връзка с която се представя гаранцията. 2.6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. Гаранцията за изпълнение, представена в формата на банкова гаранция трябва да отговоря на приложения към документацията образец (Образец № 9a). 3. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие - съгласно документацията
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят изплаща дължимите средства на Изпълнителя при представяне в счетоводството на Общината на:1.съставена, подписана и подпечатана количествена сметка/образец от МРРБ/ и протокол за извършената работа /обр.19/.Сметката се подписва от Изпълнителя и от кметовете /кметски наместници/ на населени места, отговарящи за съответните пътни участъци, както и от служебното лице при общинска администрация, осъществяващо за Възложителя инвеститорския контрол.Протоколът се подписва от Изпълнителя и от инвеститорския контрол за Възложителя.2.фактура от Изпълнителя за дължимата сума от Възложителя - подписва се от Изпълнителя и Възложителя/инв.контрол/.3. фактура от Изпълнителя за закупени материали, или евентуално наета техника /при липса на собствена, повредена/ - придружена с фискален фиш, с касова бележка и платежно нареждане/при плащане по банков път/; Плащането се извършва в седемдневен срок след представяне на необходимите документи в счетоводството на общината; Плащането се извършва с платежни нареждания по банкова сметка, посочена от Изпълнителя; Единичните цените на отделните видове машини, опесъчаване, пясък и т.н., във връзка с изпълнение предмета на договора са съгласно предложението на Изпълнителя, приложено към договора.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 "Документи за подбор": 2.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника (Образец № 1). 2.2. Писмо към Офертата (Образец № 2). 2.3. Представяне на Участника, което включва: 2.3.1. Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец № 3) с приложени оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената информация. 2.3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4). 2.4. Заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице. 2.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2.6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5). 2.7. Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6). 2.8. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. 2.9. Доказателства за технически възможности и квалификация на Участниците 2.9.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7). 2.9.2. Доказателства за извършените услуги, включени в Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7). 2.9.3. Списък на техниката, която ще участва при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8). 2.9.4. Приложения към Списъка на техниката, която ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8): 2.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 11). 2.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители. 2.12. Приложения към Декларацията за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители. 2.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 13). 3. Съдържание на ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" 3.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 14); 3.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (Образец № 15) - когато е приложимо. 4. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена“: 4.1. Ценово предложение (Образец № 16).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците.
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), придружен от доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. Списък с техниката за изпълнение на поръчката, придружен с документи за собственост. Декларация, че за целия срок на времетраене на договора, описаната в списъка техника ще остане налична за изпълнение на поръчката (Приложение № 10). Замяната на техника се извършва след предварително писмено съгласие на възложителя.
Минимални изисквания: 2.1.1. Участниците трябва да имат опит в съответствие с обособената позиция и да са изпълнявали през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата, услуги, еднакви или сходни с нея. Под „предмет, сходен с предмета" следва да се разбира всяка дейност, свързана със зимно поддържане и опесъчаване на пътища. Участниците доказват изпълнението на това изисквание с представянето на Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), придружен от доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. 2.1.2. Участникът да има собствена и наета техника за изпълнение на поръчката и да разполага със собствена техническа база и депа за складиране на пясък . Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изискването се прилага за обединението като цяло, а не поотделно за всеки участник в обединението. За доказване на това изискване, участникът представя Списък с техниката за изпълнение на поръчката, придружен с документи за собственост. Декларация, че за целия срок на времетраене на договора, описаната в списъка техника ще остане налична за изпълнение на поръчката (Приложение № 10). Замяната на техника се извършва след предварително писмено съгласие на възложителя. Участникът, по своя преценка, може да ангажира и друг персонал (експертен, административен и т.н.) в изпълнението на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.12.2014 г. Час: 16:30
Платими документи

ДА
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

В сградата на община Велинград на касата в деловодството. 6лв. с ДДС.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.12.2014 г. Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.12.2014 г. Час: 10:00
Място

сградата на общ Велинград
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

01.10.2015г
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

01.10.2015г
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”
1) Кратко описание

" Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

дължината на общинската пътна мрежа е 37,7км. за тях се полагат 25 184 лв., за населените места са предвидени 10 486лв. или общо – 35 670 лв. с ДДС
Прогнозна стойност, без ДДС
29725 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.
1) Кратко описание

Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

дължината на общинската пътна мрежа е 57км. за тях се полагат 38 076 лв., за населените места са предвидени 19 008лв. или общо – 57 084 лв. с ДДС
Прогнозна стойност, без ДДС
47570 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г.

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.
1) Кратко описание

Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

дължината на общинската пътна мрежа е 54,7км. за тях се полагат 36 540 лв., за населените места са предвидени 8 106лв. или общо – 44 646 лв. с ДДС;
Прогнозна стойност, без ДДС
37205 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg