фирми продукти
представяме
работа
 
Изграждане на нов корпус (Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв. Тева, гр. Перник

13 ноември 2014 - 23 декември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1А, За: инж.Росен Йорданов, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 684298, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 603890
Място/места за контакт: Община Перник

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki-profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник"
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: Община Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка включва "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник" Теренът предвиден за застрояване е с денивелация в посока североизток-югозапад, като в южната си част преминава в стръмен. Блокът е ситуиран в източната част на УПИ. Той е съставен от две градински и две яслени групи, с прилежащите му обслужващи помещения, методичен кабинет, зала за компютри и детски басейн, с всички необходими обслужващи го помещения. Подходът към главния вход е ориентиран от север , като към него има предвидена рампа за достъп на инвалиди. Сградата е решена при оптимално запазване на удобна връзка със съществуващия терен, с подчертано предимство на пространственото въздействие и архитектурни елементи. Функционалното решение на сградата предвижда разделянето и на три нива. В частичния сутерен се намират басейн със съпътстващите го съблекалня, wc, душовo и филтурно помещения; залата за компютърно обучение със склад към нея, стая за треньори, стълбище и коридори, машинно за асансьора и складове. На партерно ниво непосредствено след гл. вход следват асансьор, физкултурно-музикален салон, модули за две яслени групи, към които са предвидени тераси. В следващия етаж са двете градинските групи, а в зоната над физкултурния салон се намират методически кабинет, стая за персонала и медицински кабинет, към които е предвидена обща тераса. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани е посочено в техническите спецификации по поръчката, неразделна част от Документацията за участие. Възложителят ще възложи част или цялата работа в зависимост от финансовия ресурс с който разполага.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

"Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник" Теренът предвиден за застрояване е с денивелация в посока североизток-югозапад, като в южната си част преминава в стръмен. Блокът е ситуиран в източната част на УПИ. Той е съставен от две градински и две яслени групи, с прилежащите му обслужващи помещения, методичен кабинет, зала за компютри и детски басейн, с всички необходими обслужващи го помещения. Подходът към главния вход е ориентиран от север , като към него има предвидена рампа за достъп на инвалиди. Сградата е решена при оптимално запазване на удобна връзка със съществуващия терен, с подчертано предимство на пространственото въздействие и архитектурни елементи. Функционалното решение на сградата предвижда разделянето и на три нива. В частичния сутерен се намират басейн със съпътстващите го съблекалня, wc, душовo и филтурно помещения; залата за компютърно обучение със склад към нея, стая за треньори, стълбище и коридори, машинно за асансьора и складове. На партерно ниво непосредствено след гл. вход следват асансьор, физкултурно-музикален салон, модули за две яслени групи, към които са предвидени тераси. В следващия етаж са двете градинските групи, а в зоната над физкултурния салон се намират методически кабинет, стая за персонала и медицински кабинет, към които е предвидена обща тераса. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани е посочено в техническите спецификации по поръчката, неразделна част от Документацията за участие.
Прогнозна стойност без ДДС
1450000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

1080

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 14 500 лева. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Перник: IBAN: BG 36 CECB 9790 3360 8793 00; BIC: CECB BG SF при “ЦКБ” АД, клон Перник или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от срока на валидност на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие /Приложение № 7/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора и е със срок на валидност, надвишаващ с 30 дни срока на изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Перник: IBAN: BG 36 CECB 9790 3360 8793 00; BIC: CECB BG SF при “ЦКБ” АД, клон Перник или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 8/. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура в срок от 30 дни след приключване на строежа.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схемата на плащане по обществената поръчка е съгласно отразената такава в Договора. В 30 (тридесет) дневен срок от подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 % (на сто) от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 10 на сто от междинните плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане. Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като общия размер на междинните плащания е до 70 % (шестдесет на сто) от стойността на договора. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% (осемдесет на сто) от стойността на Договора. Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Окончателното плащане ще се извърши в 30 (тридесет) дневен срок от датата на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Сертификата за съществено завършване и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възложителят ще възложи част или цялата работа в зависимост от финансовия ресурс с който разполага.
ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Документацията за участие може да бъде намерена на посочения в Обявлението интернет сайт на Община Перник от датата на публикуване на обявлението.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от документацията за участие, при спазване на разпоредбите на ЗОП. Документи и информация: 1) Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите и информацията, поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени. 2) Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, съгласно Раздел ІV. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация - Раздел V. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация; 5) Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложения № 2; 6) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение № 3; 7) Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение № 4; 8) Декларация за ползване на подизпълнител/и - Приложение № 5; 9) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 6; 10) Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация; 11) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. 12) Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 13) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура; 14) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис. 15) Списък – Декларация на сходното строителство, изпълнено през последните 5 (пет) години - Приложение 9; 16) Списък - декларация за специалистите участващи в проекта - Приложение 10; 17) Образец на автобиография - Приложение 11; 18) Декларация за разположение на експерт - Приложение 12; 19) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение 13; 20) Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване и механизация - Приложение 14; 21) Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискваниeто по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението Изискването може да бъде изпълнено и чрез възможностите на едно или повече трети лица, съгласно чл.51а от ЗОП. Доказва се с удостоверение от банка за достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент и копие на годишен финансов отчет за предходната година, ако не е публикуван в публичния регистър в Република България и участникът не е посочил информация за органа поддържащ регистъра.
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 725 000 лева без ДДС в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване изпълнението на това изискване участникът представя списък на сходното строителство по образец 9, изпълнено през последните 5 (пет) години (считано от датата на подаване на офертата) придружен от: Посочени публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане в експлоатация, която информация съдържа данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания- следва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Изискването може да бъде изпълнено и чрез възможностите на едно или повече трети лица, съгласно чл.51а от ЗОП. 2. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с декларация – Приложение № 10, Автобиография във формат по образец Приложение № 11, като участниците могат да представят и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки). Участниците следва да представят за всеки експерт и Декларация за разположение на експерт по образец Приложение № 12. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Изискването може да бъде изпълнено и чрез възможностите на едно или повече трети лица, съгласно чл.51а от ЗОП. 3. Това изискване се доказва с декларация по образец – Приложение 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор или друг документ, от който произтича правото на участника да ползва оборудването. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Изискването може да бъде изпълнено и чрез възможностите на едно или повече трети лица, съгласно чл.51а от ЗОП. 4. Представя се копие от Удостоверението за регистрация и талона към него или еквивалентни документи за чуждестранните лица за които е приложима нормата на чл.49, ал.1 от ЗОП. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, удостоверението се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, които ще извършват строително-монтажни работи. 5. Представя се копие от Сертификатите или еквивалентни документи. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, удостоверението се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно строителство със сходен предмет, като обемът от изпълни дейности общо следва да бъде еквивалентен на предвидените за изпълнение дейности по СМР в настоящата процедура. За сходен предмет на поръчката се приема извършване на строителство на обществени и/или жилищни сгради. 2. Участникът в откритата процедура трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на проекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Участникът трябва да разполага минимум със следните специалисти: - Технически ръководител – строителен инженер или строителен техник, с опит като технически ръководител на поне един обект, сходен с предмета на поръчката; - Специалист – отговорник по качеството – лице, притежаващо Удостоверение/ Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно; - Наличен персонал – участникът трябва да представи минимум 10 човека наличен персонал, с квалификация и образование необходими да изпълнят дейностите заложени в обществената поръчка. Забележка: Позициите на техническия ръководител, специалист – отговорник по качеството и специалист по здравословни и безопасни условия на труд могат да се съвместяват, като посоченото лице трябва да отговоря на изискванията за всяка една от позициите, за които е посочен. Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов ключов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. Участника посочва и изпълнителски състав за изпълнение на поръчката. Участникът може да представи освен посочените по-горе специалисти и други такива по преценка за изпълнение на предмета на поръчката. 3. Участниците следва да представят доказателства, че разполагат със собствена или наета техника за изпълнение на дейностите по поръчката. Всички дейности, предвидени в проекта, следва да бъдат обезпечени с необходимата техника за изпълнението им. 4. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от група и категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 5. Участникът следва да има въведени системи за управление на качеството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи или еквивалентни: - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки; - OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, еквивалентен или еквиваленти мерки.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение /в календарни дни/ – К1; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок – /в години/ - К2; тежест: 30
Показател: Предлагана цена - К3; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.12.2014 г. Час: 16:30
Платими документи

ДА
Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в настоящата поръчка е безплатна и достъпна за всички заинтересовани лица на сайта на Община Перник - http://pernik.bg/obshhestveni-porchki-profil-na-kupuvacha. В случай, че лице желае да получи документацията за участие на хартиен носител, тя ще му бъде предоставена след заплащане на разходите за нейното отпечатване и размножаване – в размер на 10 лв. Документацията може да бъде заплатена на касата на Община Перник – гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А или да бъде преведена по банкова сметка на Община Перник: IBAN: BG 36 CECB 9790 3360 8793 00; BIC: CECB BG SF при “ЦКБ” АД, клон Перник. При поискване документацията се изпраща на заинтересованото лице за негова сметка.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.12.2014 г. Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.12.2014 г. Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Община Перник – гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg