фирми продукти
представяме
работа
 
Избор на изпълнител за доставка на скални материали

12 ноември 2014 - 5 януари 2015

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121696028

"Чистота-Искър" ЕООД, гр.София, ул.Искърско шосе №2, За: Илко Александров Чанков, България 1528, София, Тел.: 02 9732310, E-mail: office@chistota-iskar.com, Факс: 02 9732652
Място/места за контакт: гр. София, ул. "Искърско шосе" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.chistota-iskar.bg.

Адрес на профила на купувача: www.chistota-iskar.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
I.3) Основна дейност

Околна среда
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на Изпълнител за доставка на скални материали.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на Изпълнител за доставка на скални материали.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:
Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ
II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1 800 000 лв. без вкл.ДДС (един милион и осемстотин хиляди лева без вкл.ДДС).
Стойност, без да се включва ДДС
1800000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ
II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка трябва да бъде в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя: - оригинал на банкова гаранция за участие. Гаранция за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, и се представя в една от следните форми: - парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя -оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на услугата предмет на договора се извършва месечно срещу издадена от Изпълнителя фактура. След приключване на съответния месец, Изпълнителят издава фактура на база подписаните през месеца протоколи и товарителници и представя същата на Възложителя в срок до 5-то число на следващия периода месец.
ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Представителство: Физически лица – се представляват лично или чрез друго лице с нотариално заверено пълномощно за това. Юридическите лица – се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Обединения на физически или юридически лица – се представляват от лицето, посочено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Гаранция за участие Гаранцията за участие в обществената поръчка трябва да бъде в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя: - оригинал на банкова гаранция за участие. Гаранция за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, и се представя в една от следните форми: - парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя -оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя. Гаранциите по формата на паричен превод се превеждат по следната банкова сметка на Възложителя: Oбщинска Банка АД- kлон:Врабча IBAN:BG49SOMB91301026391201 BIC: SOMBBGSF. по сметката на: “Чистота-Искър” ЕООД В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в процедура с предмет: „Избор на Изпълнител за доставка на скални материали. Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка
Изисквано минимално/ни ниво/а:

Гаранция за участие Гаранцията за участие в обществената поръчка трябва да бъде в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя: - оригинал на банкова гаранция за участие. Гаранция за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, и се представя в една от следните форми: - парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя -оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя. Гаранциите по формата на паричен превод се превеждат по следната банкова сметка на Възложителя: Oбщинска Банка АД- kлон:Врабча IBAN:BG49SOMB91301026391201 BIC: SOMBBGSF. по сметката на: “Чистота-Искър” ЕООД. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в процедура с предмет: „Избор на Изпълнител за доставка на скални материали Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Производителят следва да представи актуален сертификат за съответствие на производствения контрол от нотифициран орган и протоколи от пълни изпитвания съгласно регламентираната в стандарта минимална честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали. Експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти обхванати от хармонизирани стандарти следва да се декларират съгласно „РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета“ с декларация за експлоатационни показатели.
Изисквано минимално/ни ниво/а:

Производителят следва да представи актуален сертификат за съответствие на производствения контрол от нотифициран орган и протоколи от пълни изпитвания съгласно регламентираната в стандарта минимална честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали. Експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти обхванати от хармонизирани стандарти следва да се декларират съгласно „РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета“ с декларация за експлоатационни показатели.
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: 1. Показател К1- Разстояние от обект/обекти на Изпълнителя до обект на Възложителя- депо за неопасни битови отпадъци-Долни Богров.; тежест: 20
Показател: 2. Показател К2-Предложена цена-максимален брой точки; тежест: 80
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ
ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.12.2014 г. Час: 16:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
05.01.2015 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС


IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.01.2015 г. Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Искърско шосе" № 2
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg