фирми продукти
представяме
работа
 
Избор на изпълнител за извършаване на СМР за обект: Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище

18 септември 2014 - 10 ноември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белица, ул. "Георги Андрейчин" № 15, За: Венета Топалова - Ст.експерт "Обществени поръчки", Република България 2780, Белица, Тел.: 07444 2323, E-mail: obelica@abv.bg, Факс: 07444 2277

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belitsa.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: www.belitsa.acstre.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършаване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище – ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: община Белица
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Площадката на ПСОВ е разположена в землище на с. Краище, в местност ' Валтата' в рамките на поземлен имот 025208, който е с площ 5 604 кв.м – частна общинска собственост. Довеждащият колектор за отпадни води е от с.Краище (включва отпадните води на с.Дагоново от довеждащ колектор с.Дагоново – с.Краище) до ПСОВ. С изпълнението на проекта ще се постигне опазване и подобряване състоянието на водите на р.Места, както и опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в община Белица. За строеж” ПСОВ” има разработен и одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект по следните части: „Архитектурна”; „Конструктивна”;„Ел. инсталации”; „В и К”; „ОВК”; ВП и трасировъчен план”; „КИП и А и SCADA”;„Довеждащ път”; „Площадкови пътища”; „План за безопасност и здраве”; За строеж”Довеждащ колектор до ПСОВ” има разработен, актуализиран и одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект по следните части:„Геодезия”; „Канализация”;„План за здравословни и безопасни условия на труд”;
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332000, 45332300

Описание:
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Дейностите по изграждане на ПСОВ включват: Входна помпена станция; Механично пречистване / финна решетка и пясъкозадържател /; Изравнител; Първичен утаител / силоз за утайки; Биофилтър с потопена фиксирана биомаса; Вторичен утаител; Дебитомер на изход; Контактен резервоар; Технологична сграда; Дизелагрегат; БКТП; Кабелно захранване средно напрежение; 2. Дейностите по изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, включват: Изкопи с багер на отвал; Подложка от пясък, включително доставка на пясък, подравняване и трамбоване; Засипване на изкопи; Доставка и монтаж на ПЕВП тръби вълнообразни за канализация ф 500 – 1484 м; Ревизионни шахти за кръгли канали от сглобяеми елементи- 37 бр.
Прогнозна стойност без ДДС
3256541.29 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

100

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя в оригинал и в съответствие с чл. 60 от ЗОП в една от следните форми, избрана от участника: парична сума или банкова гаранция. Размерът на гаранцията за участие е: 16 600 лв. /шестнадесет хиляди и шестстотин лева/ лева. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG 81 UNCR 70003321766910 BIC: UNCRBGS, Банка: Уникредит БулБанк, като в нареждането за плащане задължително трябва да бъде записано: "Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършаване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище – ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица”. При избор на гаранция за участие - Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката) или по образец на банката. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата определена в обявлението за обществената поръчка като краен срок за подаване на оферти. Гаранцията за участие се задържа, усвоява или освобождава от възложителя съгласно чл. 61 и 62 от ЗОП. 2. Участникът, определен за изпълнител представя Гаранция за изпълнение при подписването на договора. Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, без ДДС. Валидността на банковата гаранция за изпълнение е в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, в една от следните форми, както следва: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; или банкова гаранция в полза на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG 81 UNCR 70003321766910 BIC: UNCRBGSF,Банка: Уникредит БулБанк, като в нареждането за плащане задължително трябва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършаване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище – ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица”. При избор на гаранция за изпълнение - Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава от възложителя съгласно чл. 63 от ЗОП.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора ще се извършва авансово и окончателно: Авансово плащане в размер на 50% от ценовата оферта на определения изпълнител, съгласно сключения договор, платимо в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора. Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо в срок до 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на договора, подписан без забележки протокол за установяване годността за ползване на обекта, издадено Разрешение за ползване и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на регламентирани разходно-оправдателни документи.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
ІІІ.1.4) Други особени условия

Съгласно сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ община Белица в качеството си на ползвател на безвъзмездната финансова помощ е задължена да включи в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, както и в сключения въз основа на проведената обществена поръчка договор с избрания изпълнител клауза, по силата на която общината има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради невъзможност за осигуряване на финнасиране, в случай, че действието на Договора за безвъзмездна финансова помощ бъде прекратено поради липса на бюджет за финансиране на проекта или поради наличен бюджет за частично финансиране на проекта-предмет на договора за БФП до размера на осигурените средства.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Административна справка, в която се посочва единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 47 ал.1 т.1 б. от ”а”-”д” включително, т.2, 3 и 4, ал.2 т. 1 и 5 , ал. 5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата; 3. Копие на договора за обединение (при участници обединения), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;4.Оригинал на банкова гаранция за участие (по образец на банката или по образец посочен в документацията за участие) или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;6.Декларация относно ползване / не ползване на подизпълнители- оригинал. Декларацията се подава задължително. В случай на участие на подизпълнители се попълва и декларация за съгласие от тяхна страна / оригинал/ - за всеки от подизпълнителите поотделно;7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;8.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника;9.Декларация за срок на валидност на офертата;10.Доказателства за технически възможности по чл.51, ал.1 от ЗОП описани в раздел III.2.3.) от обявлението;11.Техническа оферта;12.Ценова оферта;13. Удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение за строежи четвърта група, втора категория.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи за доказване на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: Не се поставят минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. 2. Справка за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите. 3.Заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалент и ISO 14001:2005 - за управление на околната среда или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, не по-малко от 1 /един/ обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане/реконструкция/рехабилитация на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води и не по-малко от 1 /един/ обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане/реконструкция/рехабилитация на довеждащи колектори. 2. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - дипломиран строителен инженер, отговарящ на условията на чл. 163а от ЗУТ, минимум 5 (пет) години стаж като строителен инженер и минимум 2 (две) години опит на позиция ръководител на строеж; - Експерт – ВиК - дипломиран магистър по специалност „ВиК“, „ХТС“, „ХМС“, или еквивалентна специалност с минимум 3 години стаж по специалността; - Експерт – контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 2 (две) години. - Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност и минимум 2 (две) години стаж на тази позиция. 3. Участникът следва да има внедрена система по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и стандарт ISO 14001:2005 или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
Показател: Техническо предложение (Техническа последователност на строителните процеси - 60т.;Управление на риска - 40т.); тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.10.2014 г. Час: 16:30
Платими документи

ДА
Цена: 22 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. Документацията за участие се заплаща в случаите на чл. 28, ал. 7 от ЗОП на касата на община Белица или може да бъде преведена по банков път по следната сметка на Община Белица: IBAN: BG07UNCR 70008421766342, BIC: UNCRBGSF, Банка: Уникредит БулБанк.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.11.2014 г. Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 г. Час: 14:00
Място

гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" № 15
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, договор с №01/321/01680 от 19.12.2013г.
VI.3) Допълнителна информация

Документацатията за участие е достъпна на профила на купувача на адрес:www.belitsa.acstre.com Всеки участник може да направи посещение на място, с цел запознаване с обекта.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg