фирми продукти
представяме
работа
 
Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих

18 септември 2014 - 30 октомври 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: К. Тошева - Ганева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 841541
Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектът предвижда дейности по реконструкция на съществуващо пространство, разположено североизточно от бл. 128, бл. 127 и бл. 126 на ж.к. „Меден Рудник” в територия, прилежаща на ул.“Тополица“ и ул „Черни връх”. Проектната документация е изготвена в обем и съдържание по части: Паркоустрояване и благоустрояване, Геодезия, строителни конструкции, Електро, В и К, Пожарна безопасност, ПБЗ, видео наблюдение и инженерно-геоложко становище. Захранването на предвиденото парково осветление е осигурено от съществуваща касета собственост на Община Бургас с достатъчна инсталирана мощност, поради което не се налага сключването на нов договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа. - Благоустрояване на публично пространство в кв. 60Б, зона „Г“, ж.к. Меден рудник- предвижда обособяване на зони за обществен отдих на открито, оборудвана детска площадка, фитнес на открито, зона за пързаляне с ролери, зона за разполагане на пикник маси, пейки, беседки, и многофункционално спортно игрище. Предвижда се изграждането на детска площадка, фитнес на открито, зона за пързаляне с ролери, зона за разполагане на пикник маси, пейки и беседки за отдих на открито и многофункционално спортно игрище. Зоната включва обособяването на отделни пространства за спорт и рекреация на различни възрастови групи и с различна тематична функционалност. Очаквани продукти: • Реконструирана площадка за игра на деца от 3 до 12 г., с обща площ 250 m2; • Изграждане на 20 броя паркоместа; • Монтирани общо 6 бр. съоръжения за различни видове спорт; • Монтиране на 1 нова питейна фонтанка; • Доставка и монтаж на 26 нови пейки; • Поставени 3 броя нови велостоянки. Очаквани резултати: • Повишен капацитет и функционалност на обществено достъпна зона за спорт и отдих, разположена в гъстонаселен квартал на Бургас; • Подобрено качество на съоръженията и създадени условия за активен живот на групи от различни възрасти; • Подобрен достъп на средата за хора с увреждания; • Подобрени условия за енергийна ефективност и безопасност на средата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360

Описание:
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложена количествена сметка.
Прогнозна стойност без ДДС
579963.91 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

150

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 5000 лв. (петхиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе като парична сума път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: Община Бургас IBAN - BG 89 SOMB 91303323996501, BIC – SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

3. Възложителят превежда 20 (двадесет) % аванс на изпълнителя от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура от Изпълнителя и откриване на строителна площадка. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. 4. Междинни плащания- Плащането се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изготвяне на акт обр. 19 за приемане на действително извършената работа и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. 5. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % от стойността на предмета на договора се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след издаване на Разрешение за ползване на готовия обект и положителен доклад от извършена проверка за съответствието на изпълнените площадки с изискванията за безопасност, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи: •Списък на док, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от представляващия уч, в оригинал;•Административни сведения за уч в оригинал;•Информация/Документ, удостоверяваща правосубектност, а именно:o посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. oКогато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.oПри участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. Док за упражняване на професионална дейност по чл.49,ал.1 и 2-Уч да са вписани в ЦПРС на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Рег. да е за четвърта група, минимум ІV-та категория. За доказване на обстоят се представят заверено копие от удостоверението за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, позоваване на съответния регистър, ако е публичен или с представяне на декларация.Чуждестранните лица представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в цпрс преди подписване на договора. В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (док се представят на оригиналния език и в превод на български), или да представят декл или удост за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгл чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.Пълн на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното да съдържа всички данни на лицата, както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.• Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.106,ал.1, чл.107 и чл.109,ал.1, б. „а” и „б“ от Регламент№ 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.•Гаранция за участие.•Декл че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл мин цена на труда и условията на труд.•Декл за липса на свързаност с друг уч в съотв с чл.55,ал.7ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Продължава в раздел VІ.3 Допълнителна информа
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на това изискване се представят: 1. Участниците трябва да представят списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка и 2. Да посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или Да представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.Съответствието с изискванията, поставени от Възложителя към експертите за изпълнение на поръчката, се доказва с представяне на: Списък с данни за собствени или наети техническите лица, които участникът ше използва за извършване на строителството, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на строителството. За всеки експерт, включен в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи: 1. Автобиографии с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката и 2. Декларация за съгласие за участие на ключов експерт, подписана от съответния експерт. Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен с офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 3. Представя се заверено копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката- строителство.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителсто „сходно“ с предмета на поръчката се разбира: изграждане или реконструкция на спортна или детска площадка, включително една от следните дейности: 1. изграждане и/или реконструкция на обществени публични пространства или 2. благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове. 2.Изисквания към екипа Технически лица, за осигуряване изпълнението на обществената поръчка. Необходими са минимум следните лица: 1. Технически ръководител, които да има минимум средно образование в областта на строителството и минимум 1 година професионален опит като технически ръководител в реализацията на инвестиционни проекти в строителството. 2. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд които да има минимум средно образование в областта на строителството, да притежава удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност в строителството или еквивалентно и минимум 1 година професионален опит като координатор по ЗБУТ в строителството. 3. • Участниците да са сертифицирани по стандарт ISO 9001:2008, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката- строителство. Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател – „Оценка на Техническото предложение” (ОТ); тежест: 40
Показател: Показател – „Предложен срок” (ОС); тежест: 10
Показател: Показател – „Предлагана цена” (ОЦ); тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.10.2014 г. Час: 17:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.10.2014 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.10.2014 г. Час: 09:30
Място

Сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, заседателна зала
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на Комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и правото им да присъстват.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

• Декл по чл.47,ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47,ал.1,т.1 (без буква „е”), т.2,т.3 и т.4, ал.2,т.1,т.2 (предл първо), т. 2а (пред.първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП. Декл се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декл се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декл се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 (без буква „е”), т.2, т.3 и т.4 ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по предходното изречение с декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато док не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с извършване на дейности по изпълнение на СМР, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. • Декл за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника в оригинал. • Декл по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. • Декла по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. • Декл за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива. Когато уч предвижда участието на подизпълнители,следва да заяви видовете работи,които ще се предложат и съответстващият им дял в проценти от стойността, и предвидените подизпълнители. • Декл за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал с прил декл според чл.47,ал.8 ЗОП. Плик 2 Техническо предложение, изготвено по образец, което да съдържа:Срок за изпълнение на поръчката, Обяснителна записка и раб.програма. Плик 3„Предлагана цена” Посочената прогнозна стойност представлява макс финансов ресурс, който възл може да осигури. Уч не следва да надвишават прогнозната стойност в ценовите си предложения.Оферти на уч, които надхвърлят обявения финансов ресурс за тази поръчка ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия.Сроковете са съкратени на осн. чл.64, ал.3 ЗОП
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg