фирми продукти
представяме
работа
 
Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството

18 септември 2014 - 16 октомври 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831661388

Министерство на регионалното развитие, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, За: арх. Мария Митрева, държавен експерт в дирекция "Обществени поръчки", Република България 1202, София, Тел.: 02 9405258, E-mail: MMitreva@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405478
Място/места за контакт: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mrrb.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=16.

Електронен достъп до информация: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=16.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност

Друг: регионално развитие
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ПРОЕКТ BG161PO001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG33, BG34
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора
Срок на действие на рамковото споразумение в месеци

13
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, Оперативна програма „Регионално развитие“. С финансовата помощ по този проект се подкрепя обновяването на многофамилни жилищни сгради с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа и чието проектиране е започнало преди 26 април 1999 г. Допустими за финансиране са и блок-секции (блок-секция - строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ). В рамките на проекта се предвижда да бъдат обновени 180-200 жилищни сгради/блок-секции на територията на 36-те града, в които се изпълнява проекта, а в 9-те от тях по настоящата поръчка - около 41 сгради/блок-секции. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на 50 млн. лв. Продължителността на проекта е три години (2012 - 2015 г.). Дейностите по сградите, които ще се финансират, включват всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, където е приложимо. Изпълнението на поръчката ще се извърши, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Изпълнителите ще получат данните от обследването за енергийна ефективност и сертифициране на съответната сграда по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) с предписаните енергоспестяващи мерки (ЕСМ), както и всички други изходни данни, необходими за правилното и точно изпълнение на поетите задължения с всеки индивидуален договор, сключен въз основа на рамковите споразумения по обособените позиции. Предметът на поръчката включва две основни дейности: Дейност 1 - Изработване на инвестиционен проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за всяка одобрена по проекта жилищна сграда на територията в обхвата на съответната обособена позиция; Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството за изпълнение на мерките по Дейност 1.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71700000

Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по наблюдение и контрол

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА
Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозният брой сгради по предмета на поръчката е 41, разпределени по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 - 21 бр.; Обособена позиция 2 - 20 бр.
Стойност, без да се включва ДДС
366666 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ
II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.10.2015 г.

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума; б) банкова гаранция в полза на възложителя - по Образец № 12/Образец № 13 от документацията за участие. Участникът, съответно определеният за изпълнител в процедура за сключване на договор въз основа на рамково споразумение, избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договор въз основа на рамково споразумение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е вносител на сумата по гаранцията, съответно наредител по банковата гаранция. Гаранцията за участие е в размер на: 1 800 (хиляда и осемстотин) лева - за Обособена позиция 1 и 1 800 (хиляда и осемстотин) лева - за Обособена позиция 2. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 (петнадесет) дни след изтичане срока на валидност на оферта на участника. Валидността на гаранцията за участие е определена в обявлението и чрез срока на валидност на офертата, посочен в Образец № 1 от документацията за участие. При сключване на рамково споразумение, потенциалните изпълнители по него не представят гаранция за изпълнение. Такава се представя преди подписването на всеки индивидуален договор и е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС, като възложителят освобождава или задържа гаранцията за изпълнение съгласно клаузите на този договор. Гаранцията за изпълнение следва да бъде с валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след окончателното изпълнение на договора. При избор на гаранция - парична сума, тя се внася по банков път на сметката на възложителя в Българска народна банка IBAN: BG 24 BNBG 9661 3300 1663 01; BIC: BNBGBGSD. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, съответно за изпълнение на поръчката). Гаранцията следва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от представляващия възложителя. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на обслужващата ги банка, ако този образец да съдържа цялата информация, изискана с образеца на възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за времето, през което средствата законно са престояли при него.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Размерът, редът и условията на заплащане на услугите по всеки индивидуален договор, сключен въз основа на рамковите споразумения, подлежат на детайлно уреждане в самия индивидуален договор.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, рамковото споразумение се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът представя: Попълнен, подписан и подпечатан Образец №1 от документац. за участие – Оферта; Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец №2; Представяне на участника – по Образец №3, включващо посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информ. в съответствие със законодателството на държав., в която участн. е установен, както и адрес, включ. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедур. и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (липса на обстоят. по чл.47, ал.1, б.„а“-„д“, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1,т.2а–първо предл.,т.4, т.5 и ал.5) - по Образец №4; Копие на договора за обединение - когато участн. е обедин., което не е юридич. лице, а когато в догов. не е посочено лицето, което представлява участниц. в обедин.- и документ, подписан от лицата в обедин., в който се посочва представляващият; Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени в т. III.2.2-лява колона от настоящото обявление; Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в т.III.2.3-лява колона от наст. обявление; Декларация за липсата на свързаност по чл.55, ал.7 от ЗОП - по Образец №6; Декларац. за приемане условията в проекта на рамково споразумение - по Образец №5; Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - по Образец №7; Декларац. за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №8 - ако е приложимо; Оригинал на банк. гаранция за участие (по Образец №12) или копие на докум. за внесена гаранц. за участ. под формата на парична сума; Декларац. по Регламент(ЕС, ЕВРАТОМ)№966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25.10.2012 г. (по Образец №17); Техническо предложение (по Образец №15) и придружаваща го Декларац. за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП по Образец №14 – когато е приложимо; Ценово предложение (по Образец №16). В случай на изискване и представ. на допълнит. докум. по чл.68, ал.8 и ал.9 отЗОП и прегледа им, от участие в процедурата се отстранява участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; за когото са налице обстоят. по чл.47, ал.1, б.„а“-„д“, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а–първо предл., т.4, т.5 и ал.5 от ЗОП (1 - е осъден с влязла в сила присъда за:•престъпление против финансовата, данъчн. или осигурителн. система, включит. изпирането на пари по чл.253-260 от НК;•подкуп по чл.301–307 от НК;•участие в организир. престъпна група по чл.321-321а от НК;•престъпл. против собствеността по чл.194–217 от НК;•престъпл. против стопанството по чл.219–252 от НК;•престъпл. по чл.313 от НК във връзка с провежд. на процед.за възлаг. на обществ. поръчки. 2 - има задълж. по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компет. орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочв. на задълж., или има задълж. за данъци или вноски за соц. осигуряване съгласно законодателств. на държавата, в която участн. е установен. 3 - е виновен за неизпълнен. на задълж. по договор за обществ. поръчка, доказано от възлож. с влязло в сила съд. решение. 4 - е осъден с влязла в сила присъда /освен ако няма реабилитац./ за престъпл. по чл.136 от НК, свързано със здравословн. и безоп. услов. на труд, или по чл.172 от НК против трудов. права на работниците. 5 - е свързано лице с възлож. или със служит. на ръков. длъжн. в неговата организация. 6 - е сключвал договор с лице по чл.21 или чл.22 от ЗПУКИ. 7 - е обявен в несъстоятелност; е в производство по ликвидация или в подобна процед. съгл. националн. закони и подзакон. актове; се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразум. с кредиторите по смис. на чл.740 от ТЗ) който е представ. оферта, която не отговаря на предв. обявен. услов. на възлож.; който е представ.оферта, която не отгов. на изискв. на чл.57, ал.2 от ЗОП; за когото е установ. по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, че е представил невярна информ. за доказване на съотв. му с предв. обяв.от възлож. критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства от участника – издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура (оригинал) и/или годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. * Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. ** В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите се представят само за членовете му, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. *** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен горепосочените документи, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
Изисквано минимално/ни ниво/а:

Размерът на финансовия ресурс на участника да не е по-нисък от 18 000 (осемнадесет хиляди) лева за всяка обособена позиция, включена в предложението му. Участник, включил и двете обособени позиции в предложението си, трябва да има финансов ресурс не по-нисък от 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева за осигуряване изпълнението общо на двете обособени позиции. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, горепосоченото изискване се прилага за обединението като цяло. ** Участникът може да докаже съответствието си с изискването за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка*, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - по Образец № 9 от документацията за участие в процедурата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. *Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, се разбират предпроектни проучвания и проектиране на нови непроизводствени сгради или реконструкция/основен ремонт на съществуващи такива сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството в пълния обем от дейностите по чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено от участника копие. 2. Списък на техническите лица /експертите/, които отговарят за изпълнението на обществената поръчка, разпределени по обособени позиции - отделен екип за всяка обособена позиция, включена в офертата на участника, като за всяка обособена позиция се попълва и се подписва отделен Образец № 10 от настоящата документация с посочване на образователно-квалификационната степен (ОКС), професионалната квалификация (ПК) и професионалния опит (ПО) на лицата, указани в списъка, придружен с професионална автобиография на всяко от тях – по Образец № 11 от документацията за * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите се представят само за членовете му, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. ** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за технически възможности и/или квалификация чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил най–малко 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата. * Когато участник е включил и двете обособ. позиции в предлож. си, доказаното изпълнение само на 1 услуга по т.1 е достатъчно и се приема като изпълнено миним. изискване и за двете обособ.позиции, включени в оферт. му. 2. Всеки екип от технич.лица/експерти/, които отговарят за изпълнение на поръчката по съответн.обособ.позиция, включена в оферт.на участника, да се състои най-малко от следните такива с ПК с не по-ниска ОКС и с не по-малък ПО от долупосочените: Ръководител на екипа - Висше образование (ВО) с ОКС "магистър" по специалност „Архитектура“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към ПК; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност (ППП) или еквивал.съгл. чл.229, ал.1 и чл.230, ал.1, ал.5 от ЗУТ при услов. и реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП); с валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” („ПОПС“) по чл.171/171а от ЗУТ; с мин.5 г.опит в предоставянето на услуги, сходни с предмета на общ. поръчка. Проектант по част "Конструкции"- ВО с ОКС "магистър" по специалн.„Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивал.съгл.действащите нормат.докум., относими към ПК; притежаващ валидна ППП или еквивал.съгл.чл.229, ал.1 и чл.230, ал.1, ал.5 от ЗУТ при услов. и реда на ЗКАИИП; с валидна поим.застрах.„ПОПС” по чл.171/171а от ЗУТ; с мин.5 г.опит в предостав. на усл., сх. с предм. на общ.поръчка. Проектант по част "Топлотехника" - ВО с ОКС "магистър" по специалн.„Топлотехника“ или еквивал.съгл.действащите нормат.докум., относими към ПК; притежаващ валидна ППП или еквивал.съгл.чл.229, ал.1 и чл.230, ал.1, ал.5 от ЗУТ при услов. и реда на ЗКАИИП; с валидна поим.застрах.„ПОПС” по чл.171/171а от ЗУТ; притежаващ удостоверение за успешно положен изпит по реда на чл.23, ал.1, т.3, б.„в“ от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) или еквив.; с мин.5 г.опит в предостав.на усл.,сх.с предм.на общ.поръчка; Проектант по част "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - ВО с ОКС "магистър" по специалн.„ВиК“ или еквивал.съгл.действащите нормат.докум.,относими към ПК; притежаващ валидна ППП или еквивал.съгл.чл.229,ал.1 и чл.230,ал.1,ал.5 от ЗУТ при услов.и реда на ЗКАИИП; с валидна поим.застрах.„ПОПС” по чл.171/171а от ЗУТ; с мин.5 г.опит в предостав. на ус.,сх.с предм. а общ.поръчка. Проектант по част "ЕЛ"- ВО с ОКС "магистър" по специалн.„Електротехника“ или еквивал.съгл.действащите нормат. докум.,относими към ПК; притежаващ валидна ППП или еквивал.съгл.чл.229,ал.1 и чл.230,ал.1,ал.5 от ЗУТ при услов.и реда на ЗКАИИП; с валидна поим. застрах.„ПОПС” по чл.171/171а от ЗУТ; с мин.5 г.опит в предостав.на усл.,сх.с предм.на общ.поръчка. Проектант по част "Пожарна и аварийна безопасност" - ВО с ОКС "бакалавър"; притежаващ валидна ППП или еквивал.съгласно чл.229,ал.1 и чл.230,ал.1,ал.5 от ЗУТ при услов.и реда на ЗКАИИП; с валидна поим.застрах.„ПОПС” по чл.171/171а от ЗУТ; с мин.3 г.опит в предостав.на усл.,сх.с предм.на общ.поръчка. Забележка: Ръководителят и експ.-проектанти от вс.отделен екип не могат да участват в др.екип по оферт.на участника или по оферт.на др.участник в настоящата общ. поръчка. * В случай, че участник. е обединение на физич. и/или юридич. лица, което не е юридич. лице, горепосоч. изисквания се прилагат за обедин. като цяло. ** Участник. може да докаже съответств. си с изискв. за технич. възможности и/или квалифик. с възможн. на 1 или повече трети лица.
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ
ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 045 - 075455 от 05.03.2014 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.10.2014 г. Час: 17:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.10.2014 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.10.2014 г. Час: 11:00
Място

Министерство на регионалното развитие, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, гр. София
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МРР, в която ще се извърши отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
VI.3) Допълнителна информация

При избрания критерий за оценка на офертите - "най-ниска цена" - изчисляването й се извършва чрез сумиране с относителни тежести на предложената цена за проектиране на единица разгъната застроена площ (РЗП) и предложената цена за авторски надзор за единица време (часова ставка за авторски надзор), като тази сума е комплексната оценка (КО) за всяка от допуснатите до разглеждане оферти, а именно: Ко = Цп1 х D1 + Цп2 х D2 където D1 = 0,90 – коефициент за относителна тежест на предложената цена за проектиране на единица РЗП; D2 = 0,10 - коефициент за относителна тежест на предложената часова ставка за авторски надзор; Цп1 – предложена цена за проектиране на единица РЗП в лева/м2 РЗП (Показател 1); Цп2 – предложена часова ставка за авторски надзор в лева/час (Показател 2); Комисията изчислява поотделно всеки един от показателите, чийто максимални стойности са по 100 точки както следва: Цп min Цп1 = ---------- х 100 Цп уч където Цп min - най-ниска предложена цена за проектиране на единица РЗП; Цп уч - предложена цена за проектиране на единица РЗП от оценявания участник и ЧС min Цп2 = ---------- х 100 ЧС уч където ЧС min - най-ниска предложена часова ставка за авторски надзор; ЧС уч - предложена часова ставка за авторски надзор от оценявания участник. КО е с максимален брой точки 100. На първо място се класира офертата с най-висока стойност на КО. Останалите оферти се класират по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. Всеки участник може да подава оферта, включваща и двете или една от двете обособени позиции. Офертата се представя в стая 17Б на МРР, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, гр. София - в запечатан непрозрачен плик - от участника или от упълномощен от него представител - лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и - по възможност - факс и електронен адрес, предмета на поръчката и единния идентификационен код, определен от възложителя, както и за коя/и обособена/и позиция/и се отнася. Възложителят сключва рамкови споразумения с участниците, класирани на първите 10 места по всяка обособена позиция. Потенциалните изпълнители по рамково споразумение се задължават в офертите си, представени в процедурата по чл. 93б от ЗОП, да предлагат цени, ненадвишаващи съответните в офертата им по процедурата за сключване на рамково споразумение, които са неразделна част от него. Сроковете в процедурата са намалени на основание чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, тъй като предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението за обществената поръчка до АОП за вписване в РОП, съдържа наличната към датата на изпращането му информация и обявлението е изпратено по електронен път.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна в срока и при условията съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП .
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

МРР, дирекция "Правна", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, Република България 1202, София, Тел.: 02 9405562, Факс: 02 9872517

Интернет адрес/и:

URL: www.mrrb.government.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен
1) Кратко описание

Изпълнението включва две основни дейности: Дейност 1 - Изработване на инвестиционен проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за всяка одобрена по проекта жилищна сграда на територията в обхвата на съответната обособена позиция; Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството за изпълнение на мерките по Дейност 1.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71700000

Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по наблюдение и контрол

3) Количество или обем

Прогнозният брой сгради по настоящата обособена позиция е 21 (двадесет и една). Възложителят задава уточнен обем работа с поканата по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. Дейност 1, описана в т. 1), изисква обследване на всяка сграда за съответствие с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отразяването им в изготвения проект, като представянето му по всички части, включително подробна количествено-стойностна сметка (КСС) на видовете строително-монтажни работи (СМР), да е съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Дейност 2, описана в т.1), изисква авторския надзор да бъде упражняван в пълния обем на задълженията и отговорностите по чл. 162 от ЗУТ, в т. ч. по отношение на промени в одобрения проект при условията на чл. 154 от ЗУТ.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
183333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.10.2015 г.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
1) Кратко описание

Изпълнението включва две основни дейности: Дейност 1 - Изработване на инвестиционен проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за всяка одобрена по проекта жилищна сграда на територията в обхвата на съответната обособена позиция; Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството за изпълнение на мерките по Дейност 1.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71700000

Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по наблюдение и контрол

3) Количество или обем

Прогнозният брой сгради по настоящата обособена позиция е 20 (двадесет). Възложителят задава уточнен обем работа с поканата по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. Дейност 1, описана в т. 1), изисква обследване на всяка сграда за съответствие с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отразяването им изготвения проект, като представянето му по всички части, включително подробна количествено-стойностна сметка (КСС) на видовете строително-монтажни работи (СМР), да е съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Дейност 2, описана в т.1), изисква авторския надзор да бъде упражняван в пълния обем на задълженията и отговорностите по чл. 162 от ЗУТ, в т. ч. по отношение на промени в одобрения проект при условията на чл. 154 от ЗУТ.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
183333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.10.2015 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg