фирми продукти
представяме
работа
 
Реконструкция и модернизация на почивен дом Еделвайс К.К. Върбица – III етап

5 септември 2014 - 14 октомври 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Върбица, ул."Септемврийско въстание" № 40, За: Бейсим Мустафа, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2131, E-mail: beysim@ro-ni.net, Факс: 05391 2005
Място/места за контакт: ул."Септемврийско въстание" № 40

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varbitsa.org.

Адрес на профила на купувача: www.varbitsa.org/bg/profkup.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – III етап”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр.Върбица, община Върбица, област Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „ Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – II етап”. Строително-монтажни работи , включени в обхвата на предмета на поръчката, са описани в техническите спецификации.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45212100

Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се направа на топлоизолацията и външна вътрешна мазилка с готова смес, зидария и шпакловка , боядисване , направа на окачен таван , полагане на фаянс и гранитогрес. Част – ОВК – предвижда се изграждане на новасистема за отопление и вентилация. Част – ВиК - предвижда се подмяна на съществуващата сградна канализационна мрежа. Част Ел – В помещение „гардеробно” ще се монтира главното ел.табло за обекта- ГРТ. От него ще се развие ел инсталацията на обекта. Таблото ще представлява метален, заключваем шкаф за монтаж на стена. В таблото са обособени изводи за денонощни консуматори , които след работа остават под напрежение. Към денонощните консуматори са – дежурното, евакуационно осветление и хладилниците. Ел инсталация за осветление – предвидено е работно, дежурно и евакуационно осветление. В работните помещения ще се монтират луминесцентни тела ,по коридорите и стаите ще се монтират осветителни тела с нажежаема жичка или с енергоспестяващи лампи. Ел.инсталацията ще се изпълни с проводник СВТ/ПВВМ 3х1,5 мм под мазилката. В сервизните помещения ще се монтират противовлажни осветителни тела. Ел инсталация за контакти – ще се изпълни със СВТ/ПВВМ 3х2,5 , скрито под мазилката. Всички контакти тип Шуко. Ел инсталация за водонагреватели ще се изпълни аналогично на ел инсталацията за контакти.
Прогнозна стойност без ДДС
92613.5 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 926,00 лв./Деветстотин и шест лева/ .Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участниците в процедурата избират сами формата на гаранцията за участие.Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по Образец №17 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Община Върбица , със срок на валидност 180 дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на офертите и и че е за настоящата обществена поръчка като задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „ Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – III етап”.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Върбица: Инвестбанк АД, клон Шумен, офис гр. Върбица, IBAN- BG57IORT80063303000000, BIC - IORTBGSF, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „ Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – III етап” или в касата на Община Върбица – гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 40. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе под формата на парична сума по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Върбица, изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора трябва да бъде със срок на валидност тридесет календарни дни след изтичане на срока на договора за обществена поръчка.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схема на плащане: 1. Авансовото плащане в размер на 50% (Петдесет процента) от стойността на строително-монтажните работи се извършва до 15 (петнадесет) календарни дни, след представяне на фактура за авансово плащане от страна на изпълнителя в оригинал . 2. Окончателното плащане в размер на 50% (Петдесет процента) от стойността на на строително-монтажните работи, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт образец 15, представяне на окончателен доклад за извършените СМР , одобрен протокол за действително извършени строително-монтажни работи / Акт 19/ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса. Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка посочена от изпълнителя. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Фактурата за извършване на плащане да се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и изрично се посочва номера и датата на договора , както и предметът на поръчката.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП):Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.Участникът да не е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, строителство, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс , свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.Участникът да не е обявен в несъстоятелност; Участникът да не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязла в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата , в която участникът е установен. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност;Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; Участникът да не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;Дейността на участника да не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;Когато участниците са юридически лица, посочените по-горе обстоятелства се декларират, както следва: 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6.при едноличен търговец- за физическото лице-търговец. 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Участникът да няма лица от посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани лица свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се отнасят за всеки един член на обединението.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК №1 “Документи за подбор”: - Оферта и Списък на докум., съдържащи се в офертата, подписан от у-ка Образец № 1; Админист.сведения - Образец № 2;Декл.за запозн.с у-вията на общест. поръчка и докум-та за участие в процед. Образец №3; Декл.за спазване на у-вията за участие в процед. – Образец № 4 Декл. за прием. на у-вията в проекта на дог-р –Образец №16;Декл. по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Обр.№ 14.В случай, че у-кът е обедин.,коет не е ЮЛ, декл.се предст. От участн.които ще изпъл.д-сти , свърз.със строит. ; Регистра.документи:Копие на док-т за регистр-я или ЕИК, съгл. чл. 23 от З-на за търг. Рег-р, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец,за чужд.ЮЛ еквивал.докум.на удостов.за актуал.състояние,изд.от съдеб.или админ.о-н от държ.в която са установени в превод; Копие на докум. за регист-я на чужд. ЮЛ, съобразно национ.му зак-во или еквивал. Док-т на съдеб.или админ. орган, изд. от държ., в която е устан., като докум. бъде преведен на бълг. Ез. в офиц. превод по смисъла на § 1, т. 16а от ЗОП;Удостоверение за актуално състояние (за ЮЛ или ЕТ) –представя се само в случаите, че участника не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.;Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка; Документ за внесена гаранция за участие; Декл. по чл.47,ал.9 от ЗОП – Обр. № 5; Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура;Декл. за участието или неучастието на подизпълнители –Обр.№ 11, с коитодекл.видовете работи,които ще извърш.и дела на участие; Декл. за съгласие за участие като подизпълнител – Обр.№ 12Декл.от член на обединение- Обр.№13 , че вс.член. са отг.заедно и поотделно, по з-н за изпъл. на догов.,представ.обедин.член е упълн.да задълж. Получ. У-ния за и от името на вс.член на обедин.,изпъл. на дог-ра, включ. Плащан., са отгов. на представл.,вс.член. на обед. са задъл. да остан.в него за целия п-д на изпъл. на договора.ПЛИК №2 “Предл. за изпъл. на поръчката” - „Техн. Предл. за изпълн. на поръчката”- Обр. №19 и прилож.. ПЛИК №3 “Предлагана цена“- обр. № 20 „Ценово предложение” и приложения към него.Регистрация в ЦПРС , първа група , четвърта категория.Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на СМР, следва да има регистрация в ЦПРС, съгласно ЗКС за изпълнение на строежи от втора гр., трета катег., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице – еквив. документ или декл-я от компет.органи съгл. Национал.му закон за вписването на лицето в съответен профес. Рег-р на държавата, в която е установен., придружен с превод на български език. Изиск. се докумен. за доказ. на иконом.и финан.съст-е и техн. възмож. и квалифик. на у-ците, посочени в поле III 2.2. и III 2.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверени от участника копия на годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, офомени съгласно Закона за счетоводството, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен , с изключение на случаите , когато участникът е представил ЕИК и годишните финансови отчети са публикувани и видими в Търговски регистър или удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс. б) Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. Забележка: В случай че участникът е посочил единен идентификационен код /ЕИК/ и годишните финансови отчети /ГФО/ са обявени в търговския регистър по партидата на търговеца, участникът може да не представя към офертата си годишните баланси, отчетите за приходи и разходи и приложенията към отчетите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: а) Участникът /сумарно обединението/ трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 180 000 лв. /Сто и осемдесет хиляди лева/. б) Участникът следва да има сключена валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е юридическо лице минималните изисквания за икономическо и финансово състояние трябва да бъдат изпълнени от обединението/ консорциума като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък-декларация с основните Строително-монтажни работи, доказващи опит на участника в сходни с обекта на обществената поръчка дейности, през последните 5 (пет) календарни години, считано до датата на подаване на офертата- Образец № 6;За всеки, посочен в списъка СМР следва да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни, а именно - Удостоверение за добро изпълнение , които съдържат стойността,датата, на която е прилючило изпълнението, мястото, и вида обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт. - Заверени копия на документи , удостоверяващи изпълнението , вида и обема на изпълнение , а именно - разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, констативен акт обр. 15, протокол обр. 16, както и, но не само: акт обр. 19 и др. б) Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка се прилагат Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9),и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).в) Заверено от участника копие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория и талон към него.За чуждестранните участници - физически или юридически лица , същите трябва да докажат регистрация в еквивалентен професионален регистър , в държавата в която е установен , или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. д) Заверени от участника копия на следните сертификати: - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент; - ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент; - Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството;
Минимални изисквания: а) Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) календарни години, считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнени минимум 3 (три) броя СМР сходни с предмета поръчката за ремонтно-въстановителни дейности на обществени сгради.Забележка - Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на обществени сгради.б) Всеки участник трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на строителството, а именно– 1.Технически ръководител на обект , съгласно изискванията на ЗУТ. Същият да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ и да притежава професионален опит като технически ръководител минимум – 5 години. 2. Специалист „Контрол по спазване на ЗБУТ„- да има инженерно-техническо или еквивалентно такова - образователна степен бакалавър или магистър, да има удостоверения за «КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО» и да притежава професионален опит като координатор по безопасност и здраве минимум 3 години. 3.Специалист „Контрол по качеството” - Да има инженерно-техническо или еквивалентно такова - степен магистър или бакалавър.Същият да притежава , документ за специалст «Контрол по качеството» и да има професионален опит като специалист «Контрол по качеството» минимум 2 години. в) Участниците трябва да притежава следните сертификат - ISO 9001:2000 /2008/ за управление на качеството , ISO 14001 "Системи за управление на околната среда" OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” в строителството или еквивалент или доказателства за налични еквивалентни мерки за осигуряване на качество. г) Участникът следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: I - ва (първа) група, IV-та (четвърта) категория.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Технически покозатели - Т1-Организация и план на работа, Т2-Предложен гаранционен срок, Т3-Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 60
Показател: Финансови показатели-Ц- Предлагана цена,П1-ср.часова ставка,П2-доп.р-ди за труд,П3-доп.р-ди за механ-я,П4-%достав.-складови р-ди; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.10.2014 г. Час: 17:00
Платими документи

ДА
Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие ще бъде публикувана на сайта на Община Върбица – www.varbitsa.org/bg/profkup. Възложителят е длъжен да предостави Документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането съгласно чл. 28, ал. 7 от ЗОП. Предоставянето или изпращането на Документацията става за сметка на лицето, след получаване на искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за заплащане на Документацията или вносна бележка в размер на 10 /Десет/ лева с вкл.ДДС. Сумата от 10 лв. следва да бъде внесена в касата на община Върбица или по банков път на следната сметка на Община Върбица : Код на плащане : 444000 ; IBAN: BG86IORT80068403000100; BIC koд: IORTBGSF; Банка: ИНВЕСТБАНК АД, Клон гр. Шумен, офис гр. Върбица. Възложителят изпраща документацията на посочения от лицето адрес за негова сметка.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.10.2014 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.10.2014 г. Час: 14:00
Място

адм.сграда на Община Върбица, гр.Върбица, ул.Септ.въстание №40, стая №206
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, с нотаиално заверено пълномощно, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата , в която се извършва отварянето.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Върбица, ул."Септемврийско въстание"№40, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2131, E-mail: obshtina@varbitsa.org, Факс: 05391 2005

Интернет адрес/и:

URL: www.varbitsa.org.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg