фирми продукти
представяме
работа
 
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г.

15 август 2014 - 11 септември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Правец, пл.Тодор Живков №6, За: инж.Парашкева Генчева, България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg, Факс: 07133 2433
Място/места за контакт: Правец, пл.Тодор Живков №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pravets.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г.”. Обектът на поръчката включва обособени позиции, както следва: Обособена позиция І - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив; Обособена позиция ІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица; Обособена позиция ІІІ - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово ; Обособена позиция ІV - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре ; Обособена позиция V - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово ; Обособена позиция VІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица ; Обособена позиция VІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица ;
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: територията на Община Правец
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г.”. Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия. Обектът на поръчката включва обособени позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция І - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив – с дължина на пътната мрежа общо – 45,180км; 1.2. Обособена позиция ІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 78,095км; 1.3. Обособена позиция ІІІ - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 19,085км; 1.4. Обособена позиция ІV - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре – с дължина на пътната мрежа общо – 62,340км; 1.5. Обособена позиция V - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 28,840км; 1.6. Обособена позиция VІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица – с дължина на пътната мрежа общо – 60,715км; 1.7. Обособена позиция VІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 25,295км; Подробни данни за подлежащите на зимно поддържане и снегопочистване пътни отсечки по обособени позиции е посочена в приложения Списък на общинските пътища и улици в населените места на територията на Община Правец, обект на поръчката за зимно поддържане и снегопочистване Целта на поръчката е поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на моторни превозни средства по общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Правец.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г.”. Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия. Обектът на поръчката включва обособени позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция І - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив – с дължина на пътната мрежа общо – 45,180км; 1.2. Обособена позиция ІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 78,095км; 1.3. Обособена позиция ІІІ - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 19,085км; 1.4. Обособена позиция ІV - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре – с дължина на пътната мрежа общо – 62,340км; 1.5. Обособена позиция V - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 28,840км; 1.6. Обособена позиция VІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица – с дължина на пътната мрежа общо – 60,715км; 1.7. Обособена позиция VІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 25,295км; Подробни данни за подлежащите на зимно поддържане и снегопочистване пътни отсечки по обособени позиции е посочена в приложения Списък на общинските пътища и улици в населените места на територията на Община Правец, обект на поръчката за зимно поддържане и снегопочистване Целта на поръчката е поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на моторни превозни средства по общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Правец. Общинската пътна мрежа на територията на община Правец е с обща дължина от 273 км, а общата дължина на улиците в селата на територията на община Правец е с обща дължина от 46.5 км.. Общото количество или обем на поръчката се разпределя по обособените позиции, съгласно приложения списък на пътищата и улиците в населените места, неразделна част от настоящата документация.
Прогнозна стойност без ДДС
171666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяка оферта трябва да бъде предружена с гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лева за всяка една от обособените позиции от настоящата обществена поръчка. ВАЖНО !!! В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то той трябва да представи гаранция за участие в размер съобразно броя обособени позиции, за които желае да участва. Когато тя е под формата на банкова гаранция, валидността й следва да бъде не по-малко от 15 (петнадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 1 % /един процент/, и се представя при сключването му. 3. Гаранциите се представят във форма, избрана от участника - парична сума или банкова гаранция. Банковата сметка на Община Правец е: IBAN: BG70BUIB98883392874403 BIC: BUIBBGSF СИБАНК АД - Правец 4. Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити, посочени в настоящата документация и бъде приета от Възложителя като допустима и приемлива. 5. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6. Ако гаранцията за изпълнение се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъдат спазени указнията от документацията за участие в процедурата, относими към частта за съдържание на гаранциите. 7. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 8. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнението на поръчката за бившите четвъртокласни пътища ще бъде в рамките на целевите средства за зимно поддържане и снегопочистване, определени със Закона за държавния бюджет на Република България. Изпълнението на поръчката за останалите общински пътища и улиците в населените места ще бъде в рамките на предвидените средства по бюджета на Община Правец. Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база действителни изпълнени количества дейности. Начините и условията на плащане са регламентирани в Проекта на договор - част от документацията за участие.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и настоящата документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП. Участниците представят: 1. Оферта за изпълнение на поръчката (оригинал); 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал); 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Справка «Сведение за участника» (оригинал); 5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал); 6. Декларация за запознаване с условията на поръчката (оригинал); 7. Декларация по чл. чл.47, ал.9 от ЗОП 8. Декларация по чл. 55 ал. 7 от ЗОП 9. Документ за гаранция за участие в процедурата (оригинал); 10. Документи - доказателства за технически възможности и/или квалификация съгласно документацията; 11. Декларация за използване на подизпълнител (оригинал); 12 Декларация за спазване на действащите в страната стандарти, както и нормативните изисквания за хигиена, безопасност, за опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението (оригинал); 13. Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП (оригинал); 14. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 (оригинал); 15. Плик №2 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката - попълва се по образец за всяка отделна обособена позиция, за която участникът подава оферта, като всяко едно от тях се запечатва в отделен плик. 16. Плик №3 "Ценово предложение" - попълва се по образец за всяка отделна обособена позиция, за която участникът подава оферта, като всяко едно от тях се запечатва в отделен плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя няма изисквания за документи за доказване икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителя няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация за разполагаемото техническо оборудване. Декларацията се попълва, подписва и подпечатва по приложения образец № 11 и съдържа описание на разполагаемата техника с посочено основание на което ще бъде ползвана. 2. Заверени копия на документи, доказващи основанието за ползване на декларираната разполагаема техника /талон за регистрация, договор за наем, лизинг или друга приемлива форма на разположение/.
Минимални изисквания: 1. При участие по която и да е отделна обособена позиция участникът следва да разполага със собствена, наета или друга форма на гарантирана разполагаемост /напр. лизинг или др./ техника - минимум 1 /един/ брой трактор със снегоринни уредби. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то той трябва да докаже разполагаема техника поотделно за всяка една обособена позиция, за която участва (например: при участие по две обособени позиции участникът следва да докаже, че има на разположение общо два трактора със снегоринни уредби и т.н. реципрочно на броя обособени позиции). В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.09.2014 г. Час: 17:00
Платими документи

ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: www.pravets.bg Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. За предоставяне на хартиен носител същата е платима в размера, посочен в обявлението. Документацията за участие се публикува на следния интернет адрес: ww.pravets.bg първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението. Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на хартиен екземпляр на документацията за участие, на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя за заплащане на документацията за участие е: банкова сметка на Община Правец: IBAN: BG83BUIB98888492874500 Код вид плащане: 447000 BIC: BUIBBGSF, СИБАНК АД - Правец
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.09.2014 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.09.2014 г. Час: 10:30
Място

Сградата на Община Правец, находяща се в гр.Правец, пл.Тодор Живков №6
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Община Правец - www.pravets.bg . Датата и часът, определени за отваряне на ценовите оферти, се обявява на официалния уеб-сайт на Възложителя : www.pravets.bg . Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.08.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив
1) Кратко описание

Обособена позиция І - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив . Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция І - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив – с дължина на пътната мрежа общо – 45,180км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение. - опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
24271.22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица
1) Кратко описание

Обособена позиция ІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица. Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция ІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 78,095км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение. - опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
41953.55 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово – с дължина на пътната мрежа общо
1) Кратко описание

Обособена позиция ІІІ - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово ; Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция ІІІ - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 19,085км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - опесъчаване на пътищата в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
10252.69 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река
1) Кратко описание

Обособена позиция ІV - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре ; Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция ІV - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре – с дължина на пътната мрежа общо – 62,340км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение. - опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
33489.78 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово
1) Кратко описание

Обособена позиция V - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово ; Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция V - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 28,840км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение. - опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
15493.19 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица
1) Кратко описание

Обособена позиция VІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица; Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция VІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица – с дължина на пътната мрежа общо – 60,715км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение. - опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
32616.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица
1) Кратко описание

Обособена позиция VІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица ; Обектът на поръчката включва дейностите по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинските пътища и улиците в населените места и подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Обособена позиция VІІ - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 25,295км; Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение; - снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение. - опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.
Прогнозна стойност, без ДДС
13588.77 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.03.2015 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg