фирми продукти
представяме
работа
 
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания Зорница, гр. Благоевград

15 август 2014 - 15 септември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, пл."Георги Измирлиев"№1, За: Крум Алуминов- ст.юрисконсулт "Обществени поръчки", Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 590992, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451
Място/места за контакт: Отдел "ПНООП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: www.blgmun.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания "Зорница" гр. Благоевград”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Благоевград ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания "Зорница" гр. Благоевград” Предмет на обществената поръчка ще бъде доставката и монтирането на ел. оборудване в центърa и включва : 1. Електрически пекарни с 3 фурни;2.Електрически комбинирани печки с 4 котлона и фурна; 3. Хладилен шкаф средно температурен; 4. Професионална зеленчукорезачка.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39710000

Описание:
Електродомакински уреди

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания "Зорница" гр. Благоевград” включва : 1. Електрически пекарни с 3 фурни;2.Електрически комбинирани печки с 4 котлона и фурна; 3. Хладилен шкаф средно температурен; 4. Професионална зеленчукорезачка.
Прогнозна стойност без ДДС
34597.5 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

15

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 340,00 (триста и четиридесет) лева Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. В случай че участник кандидатства за повече от една обособена позиция, гаранцията за участие се представя за всяка обособена позиция поотделно. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съобразно изготвената от Община Благоевград Инвестиционна програма и разходната част на Бюджет-2014 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е размер общо на 34 597,50 (тридесет и четири хиляди петстотин деветдесет и седем лв и петдесет ст.) лева без ДДС., който не може да се надвишава.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за придобиване на правна форма от Изпълнителя. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран; 2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (ориг.); 3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец № 3 (оригинал); 7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ; 10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора; 12.Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 13.Техническо предложение по образец; 14. Ценово предложение по образец;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални икономически и финансови изисквания за изпълнение на настоящата поръчка.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални икономически и финансови изисквания за изпълнение на настоящата поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: *** Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък – Декларация за доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 6. *** Към Списъка задължително следва да се приложат доказателства за извършената доставка; ***Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. *** Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 2 (две) доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях доказателства за изпълнение.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 40
Показател: Срок за доставка и монтаж; тежест: 35
Показател: Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок; тежест: 25

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.09.2014 г. Час: 17:30
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.09.2014 г. Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.09.2014 г. Час: 10:30
Място

Сградата на община Благоевград, зала 101
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.08.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg