фирми продукти
представяме
работа
 
Хидроизолация на покриви, възстановяване на борд в ЦДГ № 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 33 и ДЯ № 1, 2, 3 и покрив на ЦНСТ ЖК Дружба

15 август 2014 - 12 септември 2014

  Избраният търг/концесия е с изминала крайна дата.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община град Добрич, ул."България" №12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166
Място/места за контакт: Община град Добрич, ул.България №12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Хидроизолация на покриви, възстановяване на борд в ЦДГ № 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 33 и ДЯ № 1, 2, 3 и покрив на ЦНСТ ЖК „Дружба””.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: град Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката: “Хидроизолация на покриви, възстановяване на борд в ЦДГ № 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 33 и ДЯ № 1, 2, 3 и покрив на ЦНСТ ЖК „Дружба””. Предвиденитe строително-ремонтни дейности включват: Демонтаж на покривна хидроизолация на битумна основа със сваляне; Полагане на битумен грунд; Хидроизолация по покрив от един пласт усилен воалит с посипка; Натоварване на транспорт ръчно и извозване на строителни отпадъци на депо на 10км.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45260000

Описание:
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвиденитe строително-ремонтни дейности включват: • Демонтаж на покривна хидроизолация на битумна основа със сваляне – 5 448 м2; • Полагане на битумен грунд - 5 448 м2; • Хидроизолация по покрив от един пласт усилен воалит с посипка - 5 448 м2; • Натоварване на транспорт ръчно и извозване на строителни отпадъци на депо на 10км – 54,63 м3; Видовете и количествата строително ремонтни работи са подробно описани в количествено стойностната сметка.
Прогнозна стойност без ДДС
109166 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • оригинал или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума - в размер на 1 090,00 (хиляда и деветдесет) лева, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция за участие на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок до 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто договора за възлагане на обществената поръчка.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено от бюджета на Община град Добрич, в рамките на планираните средства в Капиталовата програма. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договори и са както следва: Разплащането се извършва на един етап – окончателно, по действително извършените количества СРР, по банков път в срок до 20 /двадесет/ работни дни след подписване на Протокол обр. 19 и получаване на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП – изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 6. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка . Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК № 1. "Документи за подбор": 1. Оферта за участие - Образец 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представят: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/ 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Административни сведения за участника - Образец 2. 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец 3. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 7; За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8; 14. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 9; 15. Декларация за запознаване с обекта – Образец 10; 16. Декларация за запознаване с Политиката по управление на Община град Добрич, аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - Образец 11; 17. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група – строежи от високото строителство или пета група – отделни видове строително-монтажни работи (поз. 43.91 покривни работи) или Декларация, че участникът е вписан в регистъра. В случай, че е представена декларация, комисията ще направи служебна проверка в ЦПРС, за да установи верността на декларираното обстоятелство. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. ПЛИК № 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", съдържащо Техническо предложение–Обр.13. ПЛИК № 3 "Предлагана цена", който съдържа Ценово предложение–Обр. 14.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец № 12.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, най-малко на два строителни обекта, за което представя Справка – декларация по Образец № 12. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изпълнение на строително-ремонтни работи на сгради, включващо и полагане на изолация на покриви. Доказването на изпълненото строителство се извършва с някой от следните документи: 1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на СРР; тежест: 60
Показател: Общата стойност на СРР ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.09.2014 г. Час: 17:00
Платими документи

НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.09.2014 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.09.2014 г. Час: 14:00
Място

Община град Добрич,ул.България 12, Малка заседателна зала
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община град Добрич на адрес: http://www.dobrich.bg/ , раздел "Обществени поръчки – Профил на купувача". Разясненията по документацията също ще се публикуват на страницата на Община град Добрич - http://www.dobrich.bg/ , раздел "Обществени поръчки – Профил на купувача".
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община град Добрич, ул. България № 12, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrich.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.08.2014 г.


препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg