фирми продукти
представяме
работа
 
Мебелните компании не са готови за ЕС

Мебелните компании не са готови за ЕСНяма предприятие от мебелната и дървообработващата промишленост в България, което напълно да отговаря на изискванията, заложени в директивите на Европейския съюз. Това сочат отчетените резултати от приключилия проект FACTS (Funiture Woodworking Industries Acquis Communautaire Transfer System), който имаше за цел да установи доколко българските мебелни и дървообработващи компании са подготвени за присъединяването на страната към Евросъюза. Проектът е по BSP Program - програма в подкрепа на бизнеса, и е финансиран по ФАР. Екипът на Европейската мебелна асоциация (UEA) съвместно с Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост в България са провели технологични одити в над 40 български мебелни и дървообработващи предприятия. По данни на камарата в страната има около 3500 действащи мебелни предприятия, като 98% от тях са микро- и малки фирми с персонал до 50 души. Резултатите от одита сред българските дружества показват, че все още липсва информация за голяма част от директивите и че съответствието с по-голямата част от евроизискванията трябва да бъде значително подобрено, особено по отношение на количеството дървесен прах, химически агенти, управление на отпадъците и др. Най-голям процент от компаниите имат проблеми с изгарянето на отпадъци, с количествата дървесен прах в производствата, с наемането на работници в детска възраст и бременни, с неустойки по договори, с производствено и защитно оборудване, с управлението на товарите, защитни знаци и маркировка и др. Единствено в областта на работната атмосфера и вибрацията малките мебелни фирми нямат проблеми с хармонизацията, а при средните са добри показателите за защитеност на работното място. Проектът FACTS е проведен в девет страни от Централна и Източна Европа - България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия, сред общо 500 фирми от дървообработвателния и мебелния сектор. За този бранш има общо 23 европейски директиви, които всяка страна членка следва да въведе и прилага. Резултатите от сравнителната характеристика между общо деветте държави показва, че най-напреднала във въвеждането на европейските изисквания с 10 директиви и над 60% степен на съответствие на националните норми с европейското законодателство в областта е Полша. На следващо място по изследваните показатели са Унгария и Естония. С пет приети директиви и малко над 50% дял на съответствие са Чехия и Словакия. След тях са Литва и Латвия, с които България е на приблизително еднакво равнище, като тя има относителен дял на пълно съответствие от едва 40% и е приела само три от 23 задължителни за бранша директиви. На последно място в изследването е Румъния с три приети директиви и около 30% съответствие на евронормите. Според Геновева Христова, изпълнителен директор на Българската браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, успокоителното в общата картина на бранша е, че не само България и Румъния, но и 7 от 10-те новоприети в евросъюза страни не са синхронизирали дори наполовина националното си законодателство с европейското с изключение на Полша и не са въвели по-голямата част от необходимите директиви. Перспектива пред българските мебелни фирми за влизането им в ЕС според Христова ще се отвори само ако приведат отрасъла в пълно съответствие с евроизискванията, кооперират се и създадат вертикални клъстери, излязат на външни пазари, включително чрез смесени производства и модернизират технологиите си.

Критични изводи за българските мебелни компании по евродирективи:

За излагане на работниците на шум

- Много ниска степен на съответствие със стойностите в директивата, особено в големите предприятия

- Работниците винаги трябва да използват антифони на работното място.

За безопасни и здравословни условия на труд на работното място

- Противопожарното оборудване, датчиците и алармените системи трябва да са на повече места в помещението

- Изходите за евакуация невинаги са подходящо маркирани

- Кабинет за първа помощ съществува само в няколко предприятия.

За оценка на риска от дървесен прах

- Под 50% от големите и 40% от малките фирми спазват прага от 5.00 mg/m3

- Ползването на предпазни маски в големите предприятия е недостатъчно

- План за евакуация има само в няколко малки предприятия

За химически вещества

- Оценки на риска са извършени само в няколко малки предприятия

- Евакуационни планове и тренировки не са навсякъде налице - ситуацията е много критична в малките фирми

- Действащите планове за ограничаване на излагането на химически вещества не са задоволителни.

За летливи органични вещества (ЛОВ)

- Мерките за намаление на емисиите на ЛОВ трябва да се подобрят

- Много малко са измерванията на емисиите на ЛОВ в изхвърляните газове.

За експлозивни атмосфери

- Недооценяване от предприятията на реалните рискове

- Незадоволителни предпазни мерки срещу възпламеняване на експлозивните атмосфери (“детектори за искри”)

- “Документация за защита срещу експлозии”съществува само в 50% от големите предприятия.


30 март 2005 - в. Дневник
Няма коментари


ключови думи
мебели, производство, директиви на ЕС


още от категорията системи за контрол и управление

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg